מדיניות הגנת מידע ופרטיות בישומון זה

האגודה להתנדבות שירות לאומי ע"ר ("האגודה") מציגה להלן את מדיניות הפרטיות החלה על המשתמשים בישומון זה ("הישומון").

האמור להלן מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

איסוף המידע ומאגרי המידע

במסגרת גלישתך בישומון, האגודה אוספת ומאחסנת מידע אודותיך ("המידע") כמשתמש בישומון. מידע שיימסר ו/או ינבע מפעילותך בישומון ובכלל זה מידע שנאסף אודותיך במהלך השימוש בישומון, מידע שנאסף במהלך השימוש באתר האינטרנט של האגודה ו/או מידע שמתקבל מצדדים שלישיים, הכל בהתאם להוראות כל דין,יאסף ויישמר במאגר המידע של האגודה.

 

מידע אישי

מובהר כי, לא חלה עליך חובה מכוח חוק למסור מידע אישי או אחר שיתבקש ממך. מסירת הפרטים תלויה ברצונך ובהסכמתך.

 

מידע מצווים שיפוטיים

מודגש כי, האגודה תהה חייבת לציית לצווי בית משפט, ככל שינתנו כאלה, בהתייחס לחשיפת מידע אודותיך, וכן להוראות כל דין.

 

מידע הנמסר בישומון ביוזמת המשתמש

חלק מהמידע אשר נמסר על ידך במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך הוא תנאי לקבלת השירותים הרלוונטיים. למען הסר ספק מודגש שוב כי, לא חלה עליך כל חובה למסור את המידע האישי האמור, אך אי מסירתו עלולה לגרום לכך שלא תוכל לקבל את כל ו/או חלק מהשירותים.

 

מידע הנצבר על פעילות המשתמש בישומון

כאשר נעשה שימוש בישומון ו/או בשירותים המצויים בישומון, אזי האגודה מקבלת ומתעדת באופן אוטומטי וסטטיסטי מידע אודות הגלישה שלך בישומון (לדוגמא, העמודים בהם צפית, השירותים וההצעות שעניינו אותך, פרסומות אותן קראת וכו') וכן מידע אודות המחשב שלך, נתונים מהדפדפן של המשתמש, כולל כתובת ה-IP של המשתמש ומאפייני תוכנה וחומרה, בין השאר, על-ידי יישומים הצוברים מידע על המשתמש. באמצעות היישומים הצוברים מידע (עוגיות - cookies), יכולה האגודה, בין היתר, לאסוף נתונים אודות השימוש אותו אתה מבצע בין השאר כדי להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות. רוב הדפדפנים מוגדרים מלכתחילה כך שיקבלו יישומים הצוברים מידע, אולם באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כך שיסרב לכל היישומים או יציין מתי נשלח יישום כזה. יחד עם זאת, חלק מהשירותים עלולים שלא לתפקד כראוי במצב של נטרול היישומים. בישומון מופעלים יישומים הצוברים מידע של צדדים שלישיים, "גוגל אנליטיקס" האוספת מידע סטטיסטי בלבד. באפשרותך ללמוד ולקבל פרטים נוספים בקשר למדיניות הפרטיות של גוגל )(לחץ כאן לקישור)

 

 

השימוש במידע

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מסכים כי האגודה תהא רשאית לאסוף, לעבד ולעשות שימוש במידע גם לצרכיה הפנימיים.

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים

בכפוף לכל דין ולאמור לעיל במסמך זה, האגודה לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות הסכמה כללית או משתמעת;, מקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האגודה – לטובת הצגת עמדת האגודה במסגרת המחלוקת או בקשר אליה ו/או אם תבצע בישומון פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; במקרה שתתמזג האגודה עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי;

 

אבטחת מידע

האגודה מיישמת בישומון מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית או לזליגת מידע, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לחצו כאן לפרטים נוספים בקשר לאבטחת מידע. כמו כן, על מנת לשמור על סודיות המידע הפרטי הנמסר במהלך שיחות הטלפון עם, אנו ממליצים שלא לעשות שימוש בשירותים מסוגים שונים המוצעים בישומוןי אינטרנט, כגון "יצירת קשר" או הקלטת שיחות, וזאת לאור העובדה שהמידע הנ"ל נשמר אצל מציע השירות (צד שלישי) מבלי שלאגודה יש אפשרות לאבטח את המידע הנמסר.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

האגודה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר האינטרנט של האגודה.

 

קישוריות לצדדים שלישיים

מובהר כי מדיניות הגנת פרטיות זו אינה חלה על ישומונים של צדדים שלישיים המקושרים לאתר האגודה או לישומון זה.