שכחתי סיסמא

על מנת לשחזר את הסיסמא יש להזין את תעודת הזהות, סיסמתך תשלח אליך בדוא"ל או בהודעת טקסט לנייד שהזנת בשלב ההרשמה.

אם אין ברשותך דוא"ל, ניתן לפנות למוקד על מנת לשחזור הסיסמא בטלפון 1-800-233-133

משתמשת חדשה

בכדי להירשם לאגודה, תחילה עליך לרשום מספר תעודת זהות ולבחור סיסמא.   (הרישום אינו מחייב אותך לשרת במסגרת האגודה להתנדבות בפרט ולשירות לאומי בכלל)
הסיסמא אמורה להיות מורכבת מאותיות ומספרים ושישה תווים

האגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר) (להלן – "האגודה להתנדבות") מקדמת בברכה את הגולשים ואת המשתמשים בישומון (יישומון) זה (להלן – "היישומון").
 
בטרם תגלוש ביישומון או תחל בעשיית שימוש כלשהו במידע ו/או בשירות המוצעים ביישומון, ובטרם תבצע פעולה כלשהי באמצעותה, הנך מתבקש לקרא בעיון רב, את תנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה.
 
השימוש ביישומון ו/או ההרשמה ליישומון מהווים הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן.
 
1.    לשונו של תקנון זה נוסחה בלשון זכר מטעמי הנוחיות בלבד. התקנון פונה ומיועד לנשים ולגברים כאחד.
 
2.    הוראות תקנון זה, מסדירות את אפשרויות השימוש ביישומון ואת מערכות היחסים בין האגודה להתנדבות – בעלת היישומון ובין כל אדם שישתמש ביישומון ו/או בכל חלק ממנו ו/או יבצע שימוש במידע ו/או בשירותים שביישומון או בכל חלק מהם, ו/או ביישומון או בכל חלק ממנו (להלן – "המשתמש").
 
3.    היישומון מאפשר, בין היתר, הרשמה אישית של המשתמש,  לצרכים שונים. מובהר כי, בכל מקום בו נדרש המשתמש להקליד את פרטיו האישיים, הוא מתחייב להקליד פרטים נכונים, מלאים ומעודכנים.
 
4.  מובהר כי, לא חלה על המשתמש חובה מכח חוק למסור מידע אישי או אחר אשר מתבקש ממנו במסגרת הרישום ליישומון ובמהלך השימוש בו. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמה זו בכל עת, על ידי פניה בבקשה למחיקת הנתונים שמסר במסגרת היישומון. אין בשימוש ביישומון כדי לשנות מהחובות המוטלות על המשתמש כמתנדב בשירות אזרחי, מכח הוראותיו של חוק שירות אזרחי התשע"ז-2017 והתקנות שיתוקנו על פיו.
 
5 המידע שנמסר על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה ליישומון ו/או במהלך השימוש בו, יימסר לאגודה להתנדבות ולגופים הקשורים אליה ו/או פועלים במשותף איתה, על מנת לטפל בבקשתו של המשתמש בכל הקשור לשירותו במסגרת שירות לאומי/התנדבות קהילתית; בליווי פעיל של תקופת התנדבותו ובהעמדת שירותים משלימים ו/או מסחריים  לבחירתו של המשתמש בין באמצעות האגודה ובין באמצעות צדדים שלישיים.

6. בכל מקום ביישומון בו נדרשת הסכמתו של המשתמש לתנאים המפורטים באותו הקשר, יראו את המשתמש כמי שקרא, הבין ואישר את התנאים האמורים, בכך שסימן את הסכמתו במקום המיועד לכך, ביישומון.
 
7.    אין לרשום אדם אחר ליישומון שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול מסך הנייד בשעת הרישום, ובכפוף ולאחר שהוסברה לו משמעות הרישום ליישומון זו ותנאי השימוש כפי שהם מפורטים בתקנון זה.
 
8.    אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות היישומון, כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, מטריד, פוגע בפרטיות, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 
9.    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, כל משתמש המפרסם דבר ביישומון ו/או באמצעותו, אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע, לתוכנו להשלכותיו ולכל הכרוך בו. מודגש כי, האגודה להתנדבות אינה אחראית על תכנים המפורסמים על ידי הגולשים או המועברים ביניהם בכל דרך שהיא.
 
10.    מובהר כי, לאגודה להתנדבות אין יכולת מעשית לפקח על תכנים המועלים על ידי גולשים ליישומון  ו/או באמצעותו.
 
11.    בכוונת האגודה להתנדבות לגרום לכך כי, היישומון ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של האגודה להתנדבות להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. יתרה מזו, האגודה להתנדבות רשאית להפסיק את השימוש ביישומון בכל עת לפי שיקול דעתה, לרבות אך לא רק לשם צרכי תחזוקתו, ארגונו, שדרוגו ולכל צורך אחר ומכל סיבה שהיא.
 
12. למען הסר ספק מובהר כי, האגודה להתנדבות רשאית לסגור את השימוש ביישומון מעת לעת או בכלל; לשנות את המבנה, המראה וזמינותם של השירותים ו/או המידע ו/או התכנים הניתנים באמצעותו או כל חלק מהם והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל תנאי.
 
13. מודגש כי, האגודה  להתנדבות רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמש, החל מהמועד שבו פורסם ביישומון.
 
14. ביישומון יכול שיתפרסם מעת לעת חומר שיווקי ו/או פרסומי לרבות אך לא רק: מודעות, באנרים, תוכן שיווקי וכיוצא באלה. האגודה להתנדבות אינה אחראית לחומר הפרסומי והשיווקי האמור והאחריות בגינו תחול על המפרסמים לבדם.
 
15. הימצאותם של קישורים ("קישורים") לאתרים אחרים, אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם ו/או עדכנותם ו/או מכל בחינה אחרת ואין לראות בעצם הקישור משום המלצה של האגודה להתנדבות ו/או אחריות על תכני האתרים עליהם מפנה הקישור. האגודה להתנדבות אף אינה יכולה להתחייב כי, כל הקישורים שימצאו ביישומון מעת לעת יהיו תקינים ויוליכו לאתר אינטרנט פעיל.
 
16. זאת ועוד, האגודה להתנדבות אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מכניסה לאתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך קישור כאמור ו/או שימוש ו/או הסתמכות על המידע ו/או התכנים ו/או האמצעים המופיעים באתרים שאליהם הגיע המשתמש דרך שימוש ביישומון או באתרים אחרים אליהם הגיע באמצעות קישורים המופיעים ביישומון.
 
17. מודגש כי, המידע הנמסר על ידי המשתמש, במסגרת השימוש ביישומון, עשוי להשמר במערכת ניהול היישומון ולשמש את האגודה להתנדבות לצרכי טיפול במועמדותו של המשתמש ו/או במהלך תקופת התנדבותו ו/או בקשר לאלה. כמו כן עשוי מידע זה לשמש לצורך צרכים פנימיים של האגודה להתנדבות וכן לצורך שיפור השירות המוענק על ידה למתנדבים ולמועמדים להתנדבות.

18. בכפוף לכל דין ולאמור לעיל בתקנון זה, האגודה להתנדבות לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: אם המשתמש נתן הסכמתו לכך, לרבות הסכמה כללית או משתמעת;, במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש ובין האגודה להתנדבות– לטובת הצגת עמדת האגודה במסגרת המחלוקת או בקשר אליה ו/או אם תבצע בישומון פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשמש או את המידע אודותיו לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; במקרה שתתמזג האגודה להתנדבות עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי או תשתף פעולה עם צד שלישי בנושא מסויים;
 
18. האגודה להתנדבות מיישמת ביישומון זו מערכת ונהלים לאבטחת מידע, במטרה לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית. יחד עם זאת יש להדגיש כי מערכת זו ונהלים אלה אינם מעניקים בטחון מוחלט. מובהר ומודגש למען הסר כל ספק כי, האגודה להתנדבות אינה מתחייבת כי פעילות היישומון לא תופרע ו/או כי היישומון תפעל כסדרה ללא הפסקות ו/או תקלות ו/או הפרעות ו/או יהיה חסין פני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או שימוש במידע כאמור, ו/או יהיה חסין מפני חדירה והשתלטות על פעילותו ו/או תכניו על כל המשתמע מכך.
 
19. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים ביישומון ובכל המידע הכלול בה, לרבות אך לא רק: עיצוב היישומון, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות טקסט, שייכים במלואם לאגודה להתנדבות לבדה.
משתמשת רשומה - לחצי כאן

החלפת ססמא

שלח   

ארכיון מאמרים

8 הדיברות למתנדב

 

מתנדבים ומתנדבות יקרים!

עם פתיחת השנה, להלן דף נהלים למשרתים בשירות הלאומי.

שימו לב! יש לקרוא את הדף עד סופו

ריכוז נהלי פתיחת שנה למתנדב

 

מתנדב יקר,

האגודה להתנדבות מקדמת אותך בברכה ומאחלת לך הצלחה בתחילת שנת שירותך!

האגודה תלווה אותך ותדאג לעדכנך על כל חובותיך וזכויותיך וזאת בכדי שבסוף שנת השירות תוכל ליהנות מהזכויות המוקנות בחוק כבוגר השרות הלאומי.

1.      תקופת שירות:

בכדי שתקופת השירות תוכר לצבירת זכויותיך בקרן לחיילים משוחררים, עליך לשרת לפחות 12 חודש ברציפות וללא הפסקות. במידה ושרתת תקופה קצרה יותר או ביצעת הפסקה של מעל לחודש ימים במהלך שירותך, תקופת השירות תבוטל ועליך יהיה להתחיל מחדש את תקופת השירות לצורך קבלת זכויות.
חשוב- שים לב כי הפסקה בשירות כוללת את הימים בהם לא התייצבת בשירות (ללא שיבוץ) ובנוסף את ימי חופש שלקחת מעבר למגיע לך במהלך השירות.

 

2.      ימי חופש:

 מתנדב זכאי ל-22 ימי חופשה בשנה (במידה ומשרת מעל ל5 ימים בשבוע ייהנה מיום חופש נוסף), כך שמתנדב צובר למעשה בכל חודש כ2 ימי חופש. אין אפשרות לצבור ימי חופש משנה לשנה ובמעבר בין תקנים.

 

3.      שעות שירות:

 על כל מתנדב לעמוד במכסת שעות השרות החודשיות המוגדרות לו, השעות העודפות שנצברו במהלך החודש, יזכו את  המתנדב כנגד ימי ההיעדרות שלקח באותו החודש בלבד. במידה והמתנדב לא מילא את מכסת השעות הנדרשת באותו החודש – שעות אלו ינוכו מימי החופש להם הוא זכאי.

חל איסור לשרת מעבר ל-12 שעות שירות ביום, ובמידה ומתנדב מתבקש לשרת בשעות לילה המאוחרות מהשעה 22:00, עליו לפנות לרכז לקבל אישור החרגה להתנדבות זו.

 

4.      דיווח נוכחות יומי:
רישום הנוכחות מהווה תשתית לצבירת זכויות המתנדב ומילויו בצורה מדויקת במועד, הוא הכרחי ומחויב! לכן עליך להזין שעת כניסה ויציאה מידי יום באפליקציה או באתר, במידה ולא הגעת לשירות, עלייך לתאם עם המפעיל והרכז ולהזין את סיבת ההיעדרות (חופש, מחלה וכו'). חוסר ברישומי הנוכחות או אי מילויים כנדרש, עשוי להביא לכך שלא תוכר תקופת השירות. בסיום החודש עליך לאשר בחתימתך את הדו"ח לא יאוחר מה3 לחודש העוקב.

 

5.      מעבר בין עמותות או תקנים:
 מתנדב לא יעזוב מקום שירות עד אשר ימצא מקום שירות חלופי, אלא אם כן נדרש לעשות זאת ע"י המפעיל. היעדרות משירות בגין מעבר בין מקומות השירות אינה חלק מההיעדרות המאושרת לעניין רציפות השירות, כגון חופשה, מחלה, חג וכיוצ"ב. לפיכך, הפסקה העולה על התקופה המותרת בחוק (חודש ימים), תגרור אי הכרה בתקופת השירות של המתנדב. נוהל זה תקף גם לגבי מתנדב העובר בין עמותה אחת לאחרת.

 מתנדב המבקש לעבור מהאגודה להתנדבות לשירות תחת גוף מוכר אחר והוא בחריגה בימי החופשה (נעדר מעבר לימי החופש שצבר), עליו יהיה להשלים את ימי השירות או לוותר על תקופת שירות זו בגין הימים שהחסיר על ידי קיזוז, רק לאחר שיושלם תהליך הקיזוז או השלמת ימי החוסר, תאשר האגודה למתנדב לעבור לגוף מוכר אחר להמשך שירותו.

 

6.      ימי מחלה:
מתנדב זכאי ל 20 ימי מחלה מאושרים במהלך שנת שרות, ככל שימי המחלה חלים ברצף וכוללים ימי שישי ושבת יחשבו ימים אלו במניין ימי המחלה המותרים במהלך כל שנת שירות.

ימי המחלה נספרים רק במידה והמתנדב המציא  אישור רפואי חתום על ידי רופא ולא יאוחר מה10 לחודש העוקב.

במידה ולא הומצאו אישורים רפואיים יום זה ייחשב כיום חופש.

מתנדב שצבר ימי מחלה מעבר למכסת 20 הימים המותרים לשנת שירות, יוכל לפנות לרכז האגודה לצורך הגשת בקשה לאישור ימי מחלה נוספים שלקח. הוועדה רפואית של רשות השירות הלאומי אזרחי רשאית לאשר ימי מחלה נוספים עד לתקרה של 90 ימים. כל יום מעל ל90 הימים יחשב כחופש.
חשוב- ביקור במרפאה לא נחשב כיום מחלה! אלא רק אישור מחלה מרופא.

 

7.      סיכום נוכחות:
סיכום מצב נוכחות המתנדב מוצג בכל עת באפליקציה >דוחות נוכחות> סיכום. ובאתר>הפרופיל שלי> דוחות נוכחות, החישוב נעשה על פי סך הימים העומדים לזכות המתנדב ( כולל ימי השלמה שנעשו) פחות הימים/ שעות חופש שניצל .

 

8.      אישורי לימודים / עבודה:
 לפי תקנות הביטוח הלאומי , מתנדב שירות לאומי לא יעבוד ולא ילמד לימודים סדירים אלא באישור הרשות לשירות לאומי אזרחי בהתחשב במצבו הכלכלי- חברתי של המתנדב, במידה ומתנדב מעוניין ללמוד לימודים סדירים או לעבוד במהלך השירות והוא אכן עומד בתנאים עליו להגיש בקשה  בכתב דרך הרכז.

 

 

 

אנו מאחלים לך שירות פורה ומשמעותי,

 

צוות האגודה להתנדבות.