שכחתי סיסמא

על מנת לשחזר את הסיסמא יש להזין את תעודת הזהות, סיסמתך תשלח אליך בדוא"ל או בהודעת טקסט לנייד שהזנת בשלב ההרשמה.

אם אין ברשותך דוא"ל, ניתן לפנות למוקד על מנת לשחזור הסיסמא בטלפון 1-800-233-133

משתמשת חדשה

בכדי להירשם לאגודה, תחילה עליך לרשום מספר תעודת זהות ולבחור סיסמא.   (הרישום אינו מחייב אותך לשרת במסגרת האגודה להתנדבות בפרט ולשירות לאומי בכלל)
הסיסמא אמורה להיות מורכבת מאותיות ומספרים ושישה תווים

האגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר) (להלן – "האגודה להתנדבות") מקדמת בברכה את הגולשים ואת המשתמשים בישומון (יישומון) זה (להלן – "היישומון").
 
בטרם תגלוש ביישומון או תחל בעשיית שימוש כלשהו במידע ו/או בשירות המוצעים ביישומון, ובטרם תבצע פעולה כלשהי באמצעותה, הנך מתבקש לקרא בעיון רב, את תנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה.
 
השימוש ביישומון ו/או ההרשמה ליישומון מהווים הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן.
 
1.    לשונו של תקנון זה נוסחה בלשון זכר מטעמי הנוחיות בלבד. התקנון פונה ומיועד לנשים ולגברים כאחד.
 
2.    הוראות תקנון זה, מסדירות את אפשרויות השימוש ביישומון ואת מערכות היחסים בין האגודה להתנדבות – בעלת היישומון ובין כל אדם שישתמש ביישומון ו/או בכל חלק ממנו ו/או יבצע שימוש במידע ו/או בשירותים שביישומון או בכל חלק מהם, ו/או ביישומון או בכל חלק ממנו (להלן – "המשתמש").
 
3.    היישומון מאפשר, בין היתר, הרשמה אישית של המשתמש,  לצרכים שונים. מובהר כי, בכל מקום בו נדרש המשתמש להקליד את פרטיו האישיים, הוא מתחייב להקליד פרטים נכונים, מלאים ומעודכנים.
 
4.  מובהר כי, לא חלה על המשתמש חובה מכח חוק למסור מידע אישי או אחר אשר מתבקש ממנו במסגרת הרישום ליישומון ובמהלך השימוש בו. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמה זו בכל עת, על ידי פניה בבקשה למחיקת הנתונים שמסר במסגרת היישומון. אין בשימוש ביישומון כדי לשנות מהחובות המוטלות על המשתמש כמתנדב בשירות אזרחי, מכח הוראותיו של חוק שירות אזרחי התשע"ז-2017 והתקנות שיתוקנו על פיו.
 
5 המידע שנמסר על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה ליישומון ו/או במהלך השימוש בו, יימסר לאגודה להתנדבות ולגופים הקשורים אליה ו/או פועלים במשותף איתה, על מנת לטפל בבקשתו של המשתמש בכל הקשור לשירותו במסגרת שירות לאומי/התנדבות קהילתית; בליווי פעיל של תקופת התנדבותו ובהעמדת שירותים משלימים ו/או מסחריים  לבחירתו של המשתמש בין באמצעות האגודה ובין באמצעות צדדים שלישיים.

6. בכל מקום ביישומון בו נדרשת הסכמתו של המשתמש לתנאים המפורטים באותו הקשר, יראו את המשתמש כמי שקרא, הבין ואישר את התנאים האמורים, בכך שסימן את הסכמתו במקום המיועד לכך, ביישומון.
 
7.    אין לרשום אדם אחר ליישומון שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול מסך הנייד בשעת הרישום, ובכפוף ולאחר שהוסברה לו משמעות הרישום ליישומון זו ותנאי השימוש כפי שהם מפורטים בתקנון זה.
 
8.    אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות היישומון, כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, מטריד, פוגע בפרטיות, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 
9.    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, כל משתמש המפרסם דבר ביישומון ו/או באמצעותו, אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע, לתוכנו להשלכותיו ולכל הכרוך בו. מודגש כי, האגודה להתנדבות אינה אחראית על תכנים המפורסמים על ידי הגולשים או המועברים ביניהם בכל דרך שהיא.
 
10.    מובהר כי, לאגודה להתנדבות אין יכולת מעשית לפקח על תכנים המועלים על ידי גולשים ליישומון  ו/או באמצעותו.
 
11.    בכוונת האגודה להתנדבות לגרום לכך כי, היישומון ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של האגודה להתנדבות להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. יתרה מזו, האגודה להתנדבות רשאית להפסיק את השימוש ביישומון בכל עת לפי שיקול דעתה, לרבות אך לא רק לשם צרכי תחזוקתו, ארגונו, שדרוגו ולכל צורך אחר ומכל סיבה שהיא.
 
12. למען הסר ספק מובהר כי, האגודה להתנדבות רשאית לסגור את השימוש ביישומון מעת לעת או בכלל; לשנות את המבנה, המראה וזמינותם של השירותים ו/או המידע ו/או התכנים הניתנים באמצעותו או כל חלק מהם והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל תנאי.
 
13. מודגש כי, האגודה  להתנדבות רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמש, החל מהמועד שבו פורסם ביישומון.
 
14. ביישומון יכול שיתפרסם מעת לעת חומר שיווקי ו/או פרסומי לרבות אך לא רק: מודעות, באנרים, תוכן שיווקי וכיוצא באלה. האגודה להתנדבות אינה אחראית לחומר הפרסומי והשיווקי האמור והאחריות בגינו תחול על המפרסמים לבדם.
 
15. הימצאותם של קישורים ("קישורים") לאתרים אחרים, אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם ו/או עדכנותם ו/או מכל בחינה אחרת ואין לראות בעצם הקישור משום המלצה של האגודה להתנדבות ו/או אחריות על תכני האתרים עליהם מפנה הקישור. האגודה להתנדבות אף אינה יכולה להתחייב כי, כל הקישורים שימצאו ביישומון מעת לעת יהיו תקינים ויוליכו לאתר אינטרנט פעיל.
 
16. זאת ועוד, האגודה להתנדבות אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מכניסה לאתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך קישור כאמור ו/או שימוש ו/או הסתמכות על המידע ו/או התכנים ו/או האמצעים המופיעים באתרים שאליהם הגיע המשתמש דרך שימוש ביישומון או באתרים אחרים אליהם הגיע באמצעות קישורים המופיעים ביישומון.
 
17. מודגש כי, המידע הנמסר על ידי המשתמש, במסגרת השימוש ביישומון, עשוי להשמר במערכת ניהול היישומון ולשמש את האגודה להתנדבות לצרכי טיפול במועמדותו של המשתמש ו/או במהלך תקופת התנדבותו ו/או בקשר לאלה. כמו כן עשוי מידע זה לשמש לצורך צרכים פנימיים של האגודה להתנדבות וכן לצורך שיפור השירות המוענק על ידה למתנדבים ולמועמדים להתנדבות.

18. בכפוף לכל דין ולאמור לעיל בתקנון זה, האגודה להתנדבות לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: אם המשתמש נתן הסכמתו לכך, לרבות הסכמה כללית או משתמעת;, במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש ובין האגודה להתנדבות– לטובת הצגת עמדת האגודה במסגרת המחלוקת או בקשר אליה ו/או אם תבצע בישומון פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשמש או את המידע אודותיו לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; במקרה שתתמזג האגודה להתנדבות עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי או תשתף פעולה עם צד שלישי בנושא מסויים;
 
18. האגודה להתנדבות מיישמת ביישומון זו מערכת ונהלים לאבטחת מידע, במטרה לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית. יחד עם זאת יש להדגיש כי מערכת זו ונהלים אלה אינם מעניקים בטחון מוחלט. מובהר ומודגש למען הסר כל ספק כי, האגודה להתנדבות אינה מתחייבת כי פעילות היישומון לא תופרע ו/או כי היישומון תפעל כסדרה ללא הפסקות ו/או תקלות ו/או הפרעות ו/או יהיה חסין פני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או שימוש במידע כאמור, ו/או יהיה חסין מפני חדירה והשתלטות על פעילותו ו/או תכניו על כל המשתמע מכך.
 
19. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים ביישומון ובכל המידע הכלול בה, לרבות אך לא רק: עיצוב היישומון, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות טקסט, שייכים במלואם לאגודה להתנדבות לבדה.החלפת סיסמא


שלח   

ארכיון מאמרים

חיפוש לפי מילה

מאמרים אחרונים

איך תבחרי שירות?

אמונה/ בכל תהליך בחירה בחיים צריך לתת מקום גדול

לאמונה שהמקום הראוי ביותר לתרומה מחכה לך והוא

עוד יימצא. האמיני גם בכוחותייך להשפיע ולשנות את

המציאות בכל מקום שיידרש.

בדיקה/ עוד לפני הסיירת עשי שיעורי בית. קראי באתרים

השונים על המקום, בדקי מה ייעודו, מה תפקיד המתנדבות

שם, מה הכישורים הנדרשים ועוד.

גיוון/ אל תירשמי לכמה סיירות מאותו תחום. גווני

בתחומים והרשי לעצמך לטעום מתפקידים שונים, שאולי

לא חשבת עליהם מראש.

דברי/ כדאי שתשוחחי עם מתנדבות ובוגרות מהמקום. הן

השגרירות הטובות ביותר ומהן תוכלי ללמוד לעומק על

המקום.

התייעצי/ עם מי שמכיר אותך, ההורים, הצוות החינוכי,

חברים. תני להם לתת לך עצות וכיוונים, והכי חשוב שיציידו

אותך עם החוזקות שלך לקראת הראיונות שבפתח.

וירטואלי/ למרות החיפוש באתרי העמותות וברשתות

החברתיות זכרי כי בסופו של דבר, אין טוב ממראה עיניים.

ביום הסיירת התנתקי מהמסך והתחברי לאנשים ולסביבה.

זכות/ הזכירי לעצמך כל הזמן כמה זכית לשרת את המדינה

ולתרום מעצמך בתחומים השונים. זה לא מובן מאליו בכלל.

חששות/ הכירי בכך שייתכן שיתעוררו אצלך חששות

מתקופת החיפוש ומהשירות עצמו, זה קורה לכולן וזה

טבעי. ככה זה לפני שיוצאים לדרך חדשה ומשמעותית כל

כך.

טפחי על השכם/ כן, חזקי את עצמך כי רק על העובדה

שאת מחפשת לעשות טוב כבר מגיע לך כל הכבוד.

יציאה מהבית/ זה אתגר וחוויה לגור בדירת שירות וגם

טוב ועוטף להישאר ליד הבית. חשבי היטב מהי הסביבה

התומכת שאת צריכה כדי להצליח בשירות. מקומות טובים

יש בכל מקום.

כתיבה/ ערכי לך רשימה של חוויות מהסיירות והימים

הפתוחים. זה יעזור לך לעבד את מה שהיה ולבחור נכון.

לב/ הקשיבי ללב שלך. איפה הלב הרגיש נכון וטוב, למה

הכי התחברת. הקשיבי לו והוא יוביל אותך לדברים טובים.

מראה/ התאמני מול המראה איך את מציגה את עצמך הכי

רהוט, מדויק וטוב. הקפידי על לבוש מכבד, עמידה זקופה

ועיניים מחייכות.

ניסיון/ קחי בחשבון, בראיונות לרוב ישאלו אותך על הידע

והניסיון שלך בעבר בהתנדבויות, בעבודה, בהפקות בבית

ספר ועוד. ספרי כל דבר שעשית ויכול לעזור להכיר אותך

טוב יותר.

סחף/ נסי לנטרל סחף חברתי או לחץ מסביב למקומות

מסוימים. לא כל מה שהאחרות נוהרות אליו הוא דווקא

המקום בשבילך, ואולי להפך, ויהיה לך טוב במקום אחר.

ערכים/ את בודקת מקום שירות ושואלת את עצמך האם

הוא מתאים לך.

אל תוותרי על ערכים שחשובים לך. אפשר גם לתרום וגם

לעמוד על ערכייך מבית.

פתיחות/ הגיעי עם ראש פתוח לסיירת. תהיי מוכנה

לשמוע ולקבל גם רעיונות נוספים. מקסימום תופתעי.

ציפיות/ רשמי לעצמך שלוש ציפיות שהכי חשובות לך

בשירות. זכרי אותן לפני כל סיירת ובדקי האם המקום

באמת נותן לך אפשרות להגשים אותן.

קחי אחריות/ נרשמת לסיירת, והתחרטת? הודיעי על כך

לרכזת ובכך תפני מקום למישהי אחרת שממתינה ומצפה.

החזרת תשובה חיובית והתחרטת? קחי אחריות והודיעי.

יש מעגלים נוספים שהתשובה שלך משפיעה עליהם.

ובכלל, זה אימון טוב לחיים.

רכזת השירות/ הרכזת היא מפתח לשירות מוצלח. היא

הכתובת שלך ובשבילך, לפני, אחרי ותוך כדי השירות. היא

המלווה, המייעצת, הדואגת והיא כאן בשבילך.

שלילי/ ייתכן שבדרך תקבלי גם תשובות שליליות. הכיני

את עצמך למציאות שבה תקבלי תשובה שלילית למקום

שרצית. וזכרי, זה לא כי את לא טובה ומהממת. יכול להיות

שהיו המון בנות ברשימה או שהמקום לא מדויק לך. הכול

לטובה ואל דאגה, יש מקום אחר שמחכה רק לך.

תיהני מהתהליך/ בחירת מקום השירות היא תהליך

מיוחד. את מכירה מקומות חדשים בארץ, רואה נופים

ופוגשת אנשים טובים וגם את עצמך. אז כן, תרשי לעצמך

ליהנות גם מהדרך. ושיהיה בהצלחה!