• הכנסו לסיירות! כל הסיירות למקומות השרות מחכים לכן , מוקד האגודה לשירותכם - 1800-233-133

  • הכנסו לסיירות! כל הסיירות למקומות השרות מחכים לכן , מוקד האגודה לשירותכם - 1800-233-133

  • הכנסו לסיירות! כל הסיירות למקומות השרות מחכים לכן , מוקד האגודה לשירותכם - 1800-233-133

  • הכנסו לסיירות! כל הסיירות למקומות השרות מחכים לכן , מוקד האגודה לשירותכם - 1800-233-133

שכחתי סיסמא

על מנת לשחזר את הסיסמא יש להזין את תעודת הזהות, סיסמתך תשלח אליך בדוא"ל או בהודעת טקסט לנייד שהזנת בשלב ההרשמה.

אם אין ברשותך דוא"ל, ניתן לפנות למוקד על מנת לשחזור הסיסמא בטלפון 1-800-233-133

משתמשת חדשה

בכדי להירשם לאגודה, תחילה עליך לרשום מספר תעודת זהות ולבחור סיסמא.   (הרישום אינו מחייב אותך לשרת במסגרת האגודה להתנדבות בפרט ולשירות לאומי בכלל)
הסיסמא אמורה להיות מורכבת מאותיות ומספרים ושישה תווים

האגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר) (להלן – "האגודה להתנדבות") מקדמת בברכה את הגולשים ואת המשתמשים בישומון (יישומון) זה (להלן – "היישומון").
 
בטרם תגלוש ביישומון או תחל בעשיית שימוש כלשהו במידע ו/או בשירות המוצעים ביישומון, ובטרם תבצע פעולה כלשהי באמצעותה, הנך מתבקש לקרא בעיון רב, את תנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה.
 
השימוש ביישומון ו/או ההרשמה ליישומון מהווים הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן.
 
1.    לשונו של תקנון זה נוסחה בלשון זכר מטעמי הנוחיות בלבד. התקנון פונה ומיועד לנשים ולגברים כאחד.
 
2.    הוראות תקנון זה, מסדירות את אפשרויות השימוש ביישומון ואת מערכות היחסים בין האגודה להתנדבות – בעלת היישומון ובין כל אדם שישתמש ביישומון ו/או בכל חלק ממנו ו/או יבצע שימוש במידע ו/או בשירותים שביישומון או בכל חלק מהם, ו/או ביישומון או בכל חלק ממנו (להלן – "המשתמש").
 
3.    היישומון מאפשר, בין היתר, הרשמה אישית של המשתמש,  לצרכים שונים. מובהר כי, בכל מקום בו נדרש המשתמש להקליד את פרטיו האישיים, הוא מתחייב להקליד פרטים נכונים, מלאים ומעודכנים.
 
4.  מובהר כי, לא חלה על המשתמש חובה מכח חוק למסור מידע אישי או אחר אשר מתבקש ממנו במסגרת הרישום ליישומון ובמהלך השימוש בו. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמה זו בכל עת, על ידי פניה בבקשה למחיקת הנתונים שמסר במסגרת היישומון. אין בשימוש ביישומון כדי לשנות מהחובות המוטלות על המשתמש כמתנדב בשירות אזרחי, מכח הוראותיו של חוק שירות אזרחי התשע"ז-2017 והתקנות שיתוקנו על פיו.
 
5 המידע שנמסר על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה ליישומון ו/או במהלך השימוש בו, יימסר לאגודה להתנדבות ולגופים הקשורים אליה ו/או פועלים במשותף איתה, על מנת לטפל בבקשתו של המשתמש בכל הקשור לשירותו במסגרת שירות לאומי/התנדבות קהילתית; בליווי פעיל של תקופת התנדבותו ובהעמדת שירותים משלימים ו/או מסחריים  לבחירתו של המשתמש בין באמצעות האגודה ובין באמצעות צדדים שלישיים.

6. בכל מקום ביישומון בו נדרשת הסכמתו של המשתמש לתנאים המפורטים באותו הקשר, יראו את המשתמש כמי שקרא, הבין ואישר את התנאים האמורים, בכך שסימן את הסכמתו במקום המיועד לכך, ביישומון.
 
7.    אין לרשום אדם אחר ליישומון שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול מסך הנייד בשעת הרישום, ובכפוף ולאחר שהוסברה לו משמעות הרישום ליישומון זו ותנאי השימוש כפי שהם מפורטים בתקנון זה.
 
8.    אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות היישומון, כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, מטריד, פוגע בפרטיות, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 
9.    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, כל משתמש המפרסם דבר ביישומון ו/או באמצעותו, אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע, לתוכנו להשלכותיו ולכל הכרוך בו. מודגש כי, האגודה להתנדבות אינה אחראית על תכנים המפורסמים על ידי הגולשים או המועברים ביניהם בכל דרך שהיא.
 
10.    מובהר כי, לאגודה להתנדבות אין יכולת מעשית לפקח על תכנים המועלים על ידי גולשים ליישומון  ו/או באמצעותו.
 
11.    בכוונת האגודה להתנדבות לגרום לכך כי, היישומון ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של האגודה להתנדבות להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. יתרה מזו, האגודה להתנדבות רשאית להפסיק את השימוש ביישומון בכל עת לפי שיקול דעתה, לרבות אך לא רק לשם צרכי תחזוקתו, ארגונו, שדרוגו ולכל צורך אחר ומכל סיבה שהיא.
 
12. למען הסר ספק מובהר כי, האגודה להתנדבות רשאית לסגור את השימוש ביישומון מעת לעת או בכלל; לשנות את המבנה, המראה וזמינותם של השירותים ו/או המידע ו/או התכנים הניתנים באמצעותו או כל חלק מהם והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל תנאי.
 
13. מודגש כי, האגודה  להתנדבות רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמש, החל מהמועד שבו פורסם ביישומון.
 
14. ביישומון יכול שיתפרסם מעת לעת חומר שיווקי ו/או פרסומי לרבות אך לא רק: מודעות, באנרים, תוכן שיווקי וכיוצא באלה. האגודה להתנדבות אינה אחראית לחומר הפרסומי והשיווקי האמור והאחריות בגינו תחול על המפרסמים לבדם.
 
15. הימצאותם של קישורים ("קישורים") לאתרים אחרים, אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם ו/או עדכנותם ו/או מכל בחינה אחרת ואין לראות בעצם הקישור משום המלצה של האגודה להתנדבות ו/או אחריות על תכני האתרים עליהם מפנה הקישור. האגודה להתנדבות אף אינה יכולה להתחייב כי, כל הקישורים שימצאו ביישומון מעת לעת יהיו תקינים ויוליכו לאתר אינטרנט פעיל.
 
16. זאת ועוד, האגודה להתנדבות אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מכניסה לאתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך קישור כאמור ו/או שימוש ו/או הסתמכות על המידע ו/או התכנים ו/או האמצעים המופיעים באתרים שאליהם הגיע המשתמש דרך שימוש ביישומון או באתרים אחרים אליהם הגיע באמצעות קישורים המופיעים ביישומון.
 
17. מודגש כי, המידע הנמסר על ידי המשתמש, במסגרת השימוש ביישומון, עשוי להשמר במערכת ניהול היישומון ולשמש את האגודה להתנדבות לצרכי טיפול במועמדותו של המשתמש ו/או במהלך תקופת התנדבותו ו/או בקשר לאלה. כמו כן עשוי מידע זה לשמש לצורך צרכים פנימיים של האגודה להתנדבות וכן לצורך שיפור השירות המוענק על ידה למתנדבים ולמועמדים להתנדבות.

18. בכפוף לכל דין ולאמור לעיל בתקנון זה, האגודה להתנדבות לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: אם המשתמש נתן הסכמתו לכך, לרבות הסכמה כללית או משתמעת;, במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש ובין האגודה להתנדבות– לטובת הצגת עמדת האגודה במסגרת המחלוקת או בקשר אליה ו/או אם תבצע בישומון פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשמש או את המידע אודותיו לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; במקרה שתתמזג האגודה להתנדבות עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי או תשתף פעולה עם צד שלישי בנושא מסויים;
 
18. האגודה להתנדבות מיישמת ביישומון זו מערכת ונהלים לאבטחת מידע, במטרה לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית. יחד עם זאת יש להדגיש כי מערכת זו ונהלים אלה אינם מעניקים בטחון מוחלט. מובהר ומודגש למען הסר כל ספק כי, האגודה להתנדבות אינה מתחייבת כי פעילות היישומון לא תופרע ו/או כי היישומון תפעל כסדרה ללא הפסקות ו/או תקלות ו/או הפרעות ו/או יהיה חסין פני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או שימוש במידע כאמור, ו/או יהיה חסין מפני חדירה והשתלטות על פעילותו ו/או תכניו על כל המשתמע מכך.
 
19. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים ביישומון ובכל המידע הכלול בה, לרבות אך לא רק: עיצוב היישומון, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות טקסט, שייכים במלואם לאגודה להתנדבות לבדה.החלפת סיסמא


שלח   

מידע ותהליך

התהליך השנתי למשרתת

img

 בת שירות יקרה:
בשעה טובה ומוצלחת, אנו מברכים אותך עם כניסתך למשפחתנו - משפחת האגודה להתנדבות!

כעת, לאחר שבחרת מקום שירות לאומי ושובצת בו, עלייך להעביר לידי משרדי האגודה להתנדבות את כל הטפסים הרלוונטיים על מנת שתוכלי להתחיל את השירות הלאומי ברגל ימין (במידה והעברת חלק מהטפסים אין צורך להעבירם שנית):

תמונת פספורט
צילום תעודת זהות

אישור רפואי
לחתום על סודיות רפואית

צילום של תעודת פטור מהצבא

פרטי בנק - מסמך מהבנק עם פרטי החשבון

חתימה על תקנון של האגודה

חתימה על הסכם דירה (לבנות הגרות בדירה של האגודה)

 

יש באפשרותך לבדוק איזה טפסים חסרים באתר - פרופיל שלי - טפסים אישיים.

את הטפסים ניתן להעלות באתר האגודה להתנדבות דרך פרופיל שלי - טפסים אישיים, בעזרת האפליקציה של האגודה להתנדבות בסמארטפון, או על ידי העברה לרכזת שלך.

במהלך חודשי הקיץ תוזמני להכשרות וסמינריונים הקשורים למקום השירות שבו בחרת לשרת, ומטרתם לספק לך ידע, כלים והכנה לקראת השירות הלאומי.

 
הימים הראשונים בשירות מיועדים  להיכרות והסתגלות אל מקום השירות ואל האנשים איתם תעבדי. אל תחששי לפנות לרכזת שלך בכל שאלה, בעיה או בקשה, היא שם בשבילך ברגעים המאתגרים של ההתחלה ולאורך כל השנה.

עם תחילת שנת השירות הלאומי מחויבת האגודה להתנדבות לספק לך:

כרטיס שירות לאומי - הוכחה להיותך בת שירות לאומי באגודה. הכרטיס מאפשר לך נסיעות חינם בתחבורה ציבורית, הנחות במקומות מסוימים (מוזיאונים, שמורות טבע ועוד) והטבות נוספות.

דיור - במידה והינך משרתת רחוק מהבית.

ליווי של רכזת ושל גורמים מקצועיים במידת הצורך.

במהלך שנת השירות הלאומי, יש למלא דו"ח נוכחות מידי יום במהלך החודש. בתום כל חודש אזרחי עלייך להגיש את דוחו"ת הנוכחות המלאים של אותו חודש. אנו באגודה מחויבים לאמינות ויושר הן כלפי הבנות, הן כלפי המוסדות בהן משרתות הבנות והן כלפי המדינה. על מנת לשמור על מקצועיות ורצינות אנו מחייבים את הבנות להגיש את הדוחו"ת בזמן. בת אשר לא תגיש את דוחו"ת הנוכחות, לא תקבל את דמי הכיס עד להשלמת הדו"ח! לכן, על מנת למנוע מצבים לא נעימים ועוגמת נפש, הקפידי למלא ולהגיש את הדו"ח בזמן.

דמי הכיס של כל בנות השירות הלאומי באגודה מועברים בכל 9 לחודש, כך שהבת יכולה כבר ב - 10 לחודש לראות את הכסף אצלה בחשבון.

בת שירות לאומי אשר לא קיבלה דמי כיס מפאת דו"ח נוכחות חסר או פרטי בנק חסרים או טפסים חסרים, מתבצעת העברה בנקאית בכל יום רביעי כך שהבת רואה את ההעברה ביום חמישי.

כל בת שירות לאומי צריכה להתנדב לפחות שנה אחת על מנת לקבל מהמדינה את ההטבות המגיעות לה. שנת השירות מתחילה ב - 1.9 ומסתיימת ב - 31.8 של השנה הבאה. במהלך תקופה זו, זכאית בת השירות ל - 22 ימי חופשה שנתיים.


במידה והינך מעוניינת לשרת שנה שנייה, עלייך להתחיל לחפש מקום שירות לשנה הבאה כבר לאחר חנוכה. על מנת להקל עלייך את התהליך תוכלי להיעזר באתר האגודה, במוקד האגודה בטלפון שמספרו 1-800-233-133.
אם הנך מעוניינת בתקן שונה בשנה שנייה תוכלי להצטרף לסיירות הרגילות או להעזר ברכזות הרלוונטיות. 


כבת שירות לאומי הינך זכאית לקבל זכויות המקבילות לזכויותיו של חייל משחורר בתנאי ששירת לפחות 365 ימים. בתום תקופת מינימום זו תוכלי לקבל את זכויותייך בהתאם למספר החודשים בהם שירתת.

בתום השירות, נבדקים דוחו"ת הנוכחות שהגשת על מנת לוודא כי לא חסרים ימים. במידה וחסרים ימים או דוחות נוכחות, תצטרכי להשלימם על מנת לקבל את הפיקדון ואת מענק השחרור. במידה ולא חסרים ימים או דוחות נוכחות, תקבלי את המענק והפיקדון בתום 60 יום מרגע סיום השירות.

המענק נכנס ישירות לחשבון ה"עובר ושב" שלך ואילו הפיקדון נשמר כפיקדון ומיועד ללימודים, קניית דירה, פתיחת עסק או למטרת חתונה. בתום חמש שנים, כאשר לא נעשה אף שימוש בפיקדון, תוכלי לפדות אותו לכל מטרה.

אנו באגודה להתנדבות, משפחתך החדשה, מאחלים לך דרך צלחה בשנת השירות הלאומי הבאה עלינו לטובה, ועומדים לרשותך בכל בקשה, פניה, שאלה או בעיה.

בהצלחה!