שכחתי סיסמא

על מנת לשחזר את הסיסמא יש להזין את תעודת הזהות, סיסמתך תשלח אליך בדוא"ל או בהודעת טקסט לנייד שהזנת בשלב ההרשמה.

אם אין ברשותך דוא"ל, ניתן לפנות למוקד על מנת לשחזור הסיסמא בטלפון 1-800-233-133

משתמשת חדשה

בכדי להירשם לאגודה, תחילה עליך לרשום מספר תעודת זהות ולבחור סיסמא.   (הרישום אינו מחייב אותך לשרת במסגרת האגודה להתנדבות בפרט ולשירות לאומי בכלל)
הסיסמא אמורה להיות מורכבת מאותיות ומספרים ושישה תווים

האגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר) (להלן – "האגודה להתנדבות") מקדמת בברכה את הגולשים ואת המשתמשים בישומון (יישומון) זה (להלן – "היישומון").
 
בטרם תגלוש ביישומון או תחל בעשיית שימוש כלשהו במידע ו/או בשירות המוצעים ביישומון, ובטרם תבצע פעולה כלשהי באמצעותה, הנך מתבקש לקרא בעיון רב, את תנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה.
 
השימוש ביישומון ו/או ההרשמה ליישומון מהווים הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן.
 
1.    לשונו של תקנון זה נוסחה בלשון זכר מטעמי הנוחיות בלבד. התקנון פונה ומיועד לנשים ולגברים כאחד.
 
2.    הוראות תקנון זה, מסדירות את אפשרויות השימוש ביישומון ואת מערכות היחסים בין האגודה להתנדבות – בעלת היישומון ובין כל אדם שישתמש ביישומון ו/או בכל חלק ממנו ו/או יבצע שימוש במידע ו/או בשירותים שביישומון או בכל חלק מהם, ו/או ביישומון או בכל חלק ממנו (להלן – "המשתמש").
 
3.    היישומון מאפשר, בין היתר, הרשמה אישית של המשתמש,  לצרכים שונים. מובהר כי, בכל מקום בו נדרש המשתמש להקליד את פרטיו האישיים, הוא מתחייב להקליד פרטים נכונים, מלאים ומעודכנים.
 
4.  מובהר כי, לא חלה על המשתמש חובה מכח חוק למסור מידע אישי או אחר אשר מתבקש ממנו במסגרת הרישום ליישומון ובמהלך השימוש בו. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמה זו בכל עת, על ידי פניה בבקשה למחיקת הנתונים שמסר במסגרת היישומון. אין בשימוש ביישומון כדי לשנות מהחובות המוטלות על המשתמש כמתנדב בשירות אזרחי, מכח הוראותיו של חוק שירות אזרחי התשע"ז-2017 והתקנות שיתוקנו על פיו.
 
5 המידע שנמסר על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה ליישומון ו/או במהלך השימוש בו, יימסר לאגודה להתנדבות ולגופים הקשורים אליה ו/או פועלים במשותף איתה, על מנת לטפל בבקשתו של המשתמש בכל הקשור לשירותו במסגרת שירות לאומי/התנדבות קהילתית; בליווי פעיל של תקופת התנדבותו ובהעמדת שירותים משלימים ו/או מסחריים  לבחירתו של המשתמש בין באמצעות האגודה ובין באמצעות צדדים שלישיים.

6. בכל מקום ביישומון בו נדרשת הסכמתו של המשתמש לתנאים המפורטים באותו הקשר, יראו את המשתמש כמי שקרא, הבין ואישר את התנאים האמורים, בכך שסימן את הסכמתו במקום המיועד לכך, ביישומון.
 
7.    אין לרשום אדם אחר ליישומון שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול מסך הנייד בשעת הרישום, ובכפוף ולאחר שהוסברה לו משמעות הרישום ליישומון זו ותנאי השימוש כפי שהם מפורטים בתקנון זה.
 
8.    אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות היישומון, כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, מטריד, פוגע בפרטיות, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 
9.    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, כל משתמש המפרסם דבר ביישומון ו/או באמצעותו, אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע, לתוכנו להשלכותיו ולכל הכרוך בו. מודגש כי, האגודה להתנדבות אינה אחראית על תכנים המפורסמים על ידי הגולשים או המועברים ביניהם בכל דרך שהיא.
 
10.    מובהר כי, לאגודה להתנדבות אין יכולת מעשית לפקח על תכנים המועלים על ידי גולשים ליישומון  ו/או באמצעותו.
 
11.    בכוונת האגודה להתנדבות לגרום לכך כי, היישומון ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של האגודה להתנדבות להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. יתרה מזו, האגודה להתנדבות רשאית להפסיק את השימוש ביישומון בכל עת לפי שיקול דעתה, לרבות אך לא רק לשם צרכי תחזוקתו, ארגונו, שדרוגו ולכל צורך אחר ומכל סיבה שהיא.
 
12. למען הסר ספק מובהר כי, האגודה להתנדבות רשאית לסגור את השימוש ביישומון מעת לעת או בכלל; לשנות את המבנה, המראה וזמינותם של השירותים ו/או המידע ו/או התכנים הניתנים באמצעותו או כל חלק מהם והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל תנאי.
 
13. מודגש כי, האגודה  להתנדבות רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמש, החל מהמועד שבו פורסם ביישומון.
 
14. ביישומון יכול שיתפרסם מעת לעת חומר שיווקי ו/או פרסומי לרבות אך לא רק: מודעות, באנרים, תוכן שיווקי וכיוצא באלה. האגודה להתנדבות אינה אחראית לחומר הפרסומי והשיווקי האמור והאחריות בגינו תחול על המפרסמים לבדם.
 
15. הימצאותם של קישורים ("קישורים") לאתרים אחרים, אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם ו/או עדכנותם ו/או מכל בחינה אחרת ואין לראות בעצם הקישור משום המלצה של האגודה להתנדבות ו/או אחריות על תכני האתרים עליהם מפנה הקישור. האגודה להתנדבות אף אינה יכולה להתחייב כי, כל הקישורים שימצאו ביישומון מעת לעת יהיו תקינים ויוליכו לאתר אינטרנט פעיל.
 
16. זאת ועוד, האגודה להתנדבות אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מכניסה לאתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך קישור כאמור ו/או שימוש ו/או הסתמכות על המידע ו/או התכנים ו/או האמצעים המופיעים באתרים שאליהם הגיע המשתמש דרך שימוש ביישומון או באתרים אחרים אליהם הגיע באמצעות קישורים המופיעים ביישומון.
 
17. מודגש כי, המידע הנמסר על ידי המשתמש, במסגרת השימוש ביישומון, עשוי להשמר במערכת ניהול היישומון ולשמש את האגודה להתנדבות לצרכי טיפול במועמדותו של המשתמש ו/או במהלך תקופת התנדבותו ו/או בקשר לאלה. כמו כן עשוי מידע זה לשמש לצורך צרכים פנימיים של האגודה להתנדבות וכן לצורך שיפור השירות המוענק על ידה למתנדבים ולמועמדים להתנדבות.

18. בכפוף לכל דין ולאמור לעיל בתקנון זה, האגודה להתנדבות לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: אם המשתמש נתן הסכמתו לכך, לרבות הסכמה כללית או משתמעת;, במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש ובין האגודה להתנדבות– לטובת הצגת עמדת האגודה במסגרת המחלוקת או בקשר אליה ו/או אם תבצע בישומון פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשמש או את המידע אודותיו לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; במקרה שתתמזג האגודה להתנדבות עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי או תשתף פעולה עם צד שלישי בנושא מסויים;
 
18. האגודה להתנדבות מיישמת ביישומון זו מערכת ונהלים לאבטחת מידע, במטרה לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית. יחד עם זאת יש להדגיש כי מערכת זו ונהלים אלה אינם מעניקים בטחון מוחלט. מובהר ומודגש למען הסר כל ספק כי, האגודה להתנדבות אינה מתחייבת כי פעילות היישומון לא תופרע ו/או כי היישומון תפעל כסדרה ללא הפסקות ו/או תקלות ו/או הפרעות ו/או יהיה חסין פני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או שימוש במידע כאמור, ו/או יהיה חסין מפני חדירה והשתלטות על פעילותו ו/או תכניו על כל המשתמע מכך.
 
19. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים ביישומון ובכל המידע הכלול בה, לרבות אך לא רק: עיצוב היישומון, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות טקסט, שייכים במלואם לאגודה להתנדבות לבדה.
משתמשת רשומה - לחצי כאן

החלפת ססמא

שלח   

מקומות השירות

מקומות השירות באגודה

 • תחום כללי
 • לפי רכז\ת
 • לפי תחום מוסד
 • לפי ישוב
 • לפי שם מוסד
 • לפי אזור

טיפים עזרה והנחיות

 • למידע מורחב אודות הרכזת ומקומות השירות שבטיפולה יש ללחוץ על שם הרכזת
 • תקן בית - מתנדבות הממשיכות לגור בביתן
 • תקן חוץ - מתנדבות המתגוררות בדירת שירות

לשימוש ב"מועדפים שלי" עלייך להיכנס עם שם וסיסמא

 • שם מקום השירות
  יישוב / אזור
 • תחום כללי
  תחום מקום השירות
 • בית
 • חוץ
 • תאור מקום השירות
 • רכזת
 • מועדף
 • אלוטף

  באר שבע

  דרום

  חינוך
  חינוך מיוחד גנים
  תקנים:0
  תקנים:5

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
  כהן יערה
  050-7521671

  אלוטף

  באר שבע - דרום

  חינוך - חינוך מיוחד גנים

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
 • אלוטף

  הרצליה

  מרכז

  חינוך
  חינוך מיוחד גנים
  תקנים:0
  תקנים:2

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
  הרשקו יפעת
  050-5931063

  אלוטף

  הרצליה - מרכז

  חינוך - חינוך מיוחד גנים

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
 • אלוטף

  חולון

  מרכז

  חינוך
  חינוך מיוחד גנים
  תקנים:0
  תקנים:2

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >

  אלוטף

  חולון - מרכז

  חינוך - חינוך מיוחד גנים

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
 • אלוטף

  כפר סבא

  מרכז

  חינוך
  חינוך מיוחד גנים
  תקנים:0
  תקנים:3

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
  וייס דבורה
  050-7561832

  אלוטף

  כפר סבא - מרכז

  חינוך - חינוך מיוחד גנים

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
 • אלוטף מודיעין

  מודיעין-מכבים-רעות

  מרכז

  חינוך
  חינוך מיוחד גנים
  תקנים:0
  תקנים:18

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >

  אלוטף מודיעין

  מודיעין-מכבים-רעות - מרכז

  חינוך - חינוך מיוחד גנים

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
 • חינוך
  חינוך מיוחד גנים
  תקנים:0
  תקנים:4

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
  עמר פנינה
  050-7434218

  אלוטף נתניה אינטרטיבי

  נתניה - מרכז

  חינוך - חינוך מיוחד גנים

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
 • חינוך
  חינוך מיוחד גנים
  תקנים:0
  תקנים:9

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
  עמר פנינה
  050-7434218

  אלוטף נתניה התנהגותי

  נתניה - מרכז

  חינוך - חינוך מיוחד גנים

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
 • אלוטף פתח תקווה

  פתח תקוה

  מרכז

  חינוך
  חינוך מיוחד גנים
  תקנים:0
  תקנים:14

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
  לרר בת-שבע
  050-7434217

  אלוטף פתח תקווה

  פתח תקוה - מרכז

  חינוך - חינוך מיוחד גנים

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
 • אלוטף

  ראשון לציון

  מרכז

  חינוך
  חינוך מיוחד גנים
  תקנים:0
  תקנים:10

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >

  אלוטף

  ראשון לציון - מרכז

  חינוך - חינוך מיוחד גנים

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
 • אלוטף

  רחובות

  מרכז

  חינוך
  חינוך מיוחד גנים
  תקנים:0
  תקנים:6

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
  חג'בי לירז
  050-7434223

  אלוטף

  רחובות - מרכז

  חינוך - חינוך מיוחד גנים

  אלוטף הינו טרום גן המטפל בילדים טיפול אינטנסיבי, התפתחותי ורגשי. צוות הגן כולל...

  לפרטים נוספים >
 • אלישבע

  פרדס חנה-כרכור

  צפון

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  תקנים:0
  תקנים:3

  אולפנית אלישבע היא אולפנית ללא פנימיה לבנות בכיתות ז-י"ב. באולפנית יש מגוון רחב של...

  לפרטים נוספים >
  וגנר רינת
  050-6708237

  אלישבע

  פרדס חנה-כרכור - צפון

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  אולפנית אלישבע היא אולפנית ללא פנימיה לבנות בכיתות ז-י"ב. באולפנית יש מגוון רחב של...

  לפרטים נוספים >
 • אמונה בית ילדים

  עפולה

  צפון

  חינוך
  בתי ילד משפחתונים וכפרי נוער
  תקנים:0
  תקנים:16

  בית ילדים דתי לילדים ממשפחות רווחה אשר הוצאו מבתיהם. הילדים הם בגילאי יסודי עד חטיבת...

  לפרטים נוספים >
  ציוני ויטל
  050-7434235

  אמונה בית ילדים

  עפולה - צפון

  חינוך - בתי ילד משפחתונים וכפרי נוער

  בית ילדים דתי לילדים ממשפחות רווחה אשר הוצאו מבתיהם. הילדים הם בגילאי יסודי עד חטיבת...

  לפרטים נוספים >
 • אמי"ת בנות מודיעין

  מודיעין-מכבים-רעות

  מרכז

  חינוך
  תיכונים דתיים וישיבות
  תקנים:0
  תקנים:1

  תיכון אמי"ת מודיעין הינו תיכון דתי של בו לומדות תלמידים בכיתות ז'-י"ב. בבית הספר צוות...

  לפרטים נוספים >

  אמי"ת בנות מודיעין

  מודיעין-מכבים-רעות - מרכז

  חינוך - תיכונים דתיים וישיבות

  תיכון אמי"ת מודיעין הינו תיכון דתי של בו לומדות תלמידים בכיתות ז'-י"ב. בבית הספר צוות...

  לפרטים נוספים >
 • אמי"ת בנות

  מעלה אדומים

  ירושלים

  חינוך
  תיכונים דתיים וישיבות
  תקנים:0
  תקנים:3

  חט"ב ותיכון לבנות מעלה מעלה אדומים. ביה"ס אמי"ת בא לתת מענה לאוכלוסיה שלא לומדת...

  לפרטים נוספים >

  אמי"ת בנות

  מעלה אדומים - ירושלים

  חינוך - תיכונים דתיים וישיבות

  חט"ב ותיכון לבנות מעלה מעלה אדומים. ביה"ס אמי"ת בא לתת מענה לאוכלוסיה שלא לומדת...

  לפרטים נוספים >
 • אמי"ת

  כרמיאל

  צפון

  חינוך
  הדרכות
  תקנים:0
  תקנים:3

  אמית הוא תיכון דתי לנוער מבתים מסורתיים בו לומדים בנות ובנים באגפים נפרדים. ביה"ס שם...

  לפרטים נוספים >
  סויסה אפרת
  050-4869001

  אמי"ת

  כרמיאל - צפון

  חינוך - הדרכות

  אמית הוא תיכון דתי לנוער מבתים מסורתיים בו לומדים בנות ובנים באגפים נפרדים. ביה"ס שם...

  לפרטים נוספים >
 • אמי"ת

  כרמיאל

  צפון

  חינוך
  הדרכות
  תקנים:0
  תקנים:1

  אמית הוא תיכון דתי לנוער מבתים מסורתיים בו לומדים בנות ובנים באגפים נפרדים. ביה"ס שם...

  לפרטים נוספים >
  סויסה אפרת
  050-4869001

  אמי"ת

  כרמיאל - צפון

  חינוך - הדרכות

  אמית הוא תיכון דתי לנוער מבתים מסורתיים בו לומדים בנות ובנים באגפים נפרדים. ביה"ס שם...

  לפרטים נוספים >
 • אמי"ת קנדי

  עכו

  צפון

  חינוך
  תיכונים דתיים וישיבות
  תקנים:0
  תקנים:3

  אמית קנדי הוא תיכון דתי לבנים ובנות המגיעים,בדרך כלל, מרקע סוציואקונומי נמוך. במקום...

  לפרטים נוספים >

  אמי"ת קנדי

  עכו - צפון

  חינוך - תיכונים דתיים וישיבות

  אמית קנדי הוא תיכון דתי לבנים ובנות המגיעים,בדרך כלל, מרקע סוציואקונומי נמוך. במקום...

  לפרטים נוספים >
 • אפיקים להעצמת המשפחה

  ירושלים

  ירושלים

  חינוך
  בתי ילד משפחתונים וכפרי נוער
  תקנים:1
  תקנים:1

  מועדונית אפיקים "מרכז מרום" נמצאת בביה"ס תלי מזרח בפסגת זאב מועדונית משותפת לרווחה...

  לפרטים נוספים >
  חנן מזל
  050-7645074

  אפיקים להעצמת המשפחה

  ירושלים

  חינוך - בתי ילד משפחתונים וכפרי נוער

  מועדונית אפיקים "מרכז מרום" נמצאת בביה"ס תלי מזרח בפסגת זאב מועדונית משותפת לרווחה...

  לפרטים נוספים >
 • ארגון השומר החדש

  קיבוץ לביא

  צפון

  מנהל
  שירות מינהלי לציבור
  תקנים:0
  תקנים:8

  ארגון השומר החדש הוקם בשנת 2007 ע"י קבוצת פעילים אוהבי הארץ במטרה לסייע לחקלאים,...

  לפרטים נוספים >
  חג'בי שירית
  050-7434194

  ארגון השומר החדש

  קיבוץ לביא - צפון

  מנהל - שירות מינהלי לציבור

  ארגון השומר החדש הוקם בשנת 2007 ע"י קבוצת פעילים אוהבי הארץ במטרה לסייע לחקלאים,...

  לפרטים נוספים >
 • ארגון השומר החדש

  טבריה

  צפון

  מנהל
  שירות מינהלי לציבור
  תקנים:0
  תקנים:3

  ארגון השומר החדש הוקם בשנת 2007 ע"י קבוצת פעילים אוהבי הארץ במטרה לסייע לחקלאים,...

  לפרטים נוספים >
  יוסף חן מור
  050-7434187

  ארגון השומר החדש

  טבריה - צפון

  מנהל - שירות מינהלי לציבור

  ארגון השומר החדש הוקם בשנת 2007 ע"י קבוצת פעילים אוהבי הארץ במטרה לסייע לחקלאים,...

  לפרטים נוספים >