שכחתי סיסמא

על מנת לשחזר את הסיסמא יש להזין את תעודת הזהות, סיסמתך תשלח אליך בדוא"ל או בהודעת טקסט לנייד שהזנת בשלב ההרשמה.

אם אין ברשותך דוא"ל, ניתן לפנות למוקד על מנת לשחזור הסיסמא בטלפון 1-800-233-133

משתמשת חדשה

בכדי להירשם לאגודה, תחילה עליך לרשום מספר תעודת זהות ולבחור סיסמא.   (הרישום אינו מחייב אותך לשרת במסגרת האגודה להתנדבות בפרט ולשירות לאומי בכלל)
הסיסמא אמורה להיות מורכבת מאותיות ומספרים ושישה תווים

האגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר) (להלן – "האגודה להתנדבות") מקדמת בברכה את הגולשים ואת המשתמשים בישומון (יישומון) זה (להלן – "היישומון").
 
בטרם תגלוש ביישומון או תחל בעשיית שימוש כלשהו במידע ו/או בשירות המוצעים ביישומון, ובטרם תבצע פעולה כלשהי באמצעותה, הנך מתבקש לקרא בעיון רב, את תנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה.
 
השימוש ביישומון ו/או ההרשמה ליישומון מהווים הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן.
 
1.    לשונו של תקנון זה נוסחה בלשון זכר מטעמי הנוחיות בלבד. התקנון פונה ומיועד לנשים ולגברים כאחד.
 
2.    הוראות תקנון זה, מסדירות את אפשרויות השימוש ביישומון ואת מערכות היחסים בין האגודה להתנדבות – בעלת היישומון ובין כל אדם שישתמש ביישומון ו/או בכל חלק ממנו ו/או יבצע שימוש במידע ו/או בשירותים שביישומון או בכל חלק מהם, ו/או ביישומון או בכל חלק ממנו (להלן – "המשתמש").
 
3.    היישומון מאפשר, בין היתר, הרשמה אישית של המשתמש,  לצרכים שונים. מובהר כי, בכל מקום בו נדרש המשתמש להקליד את פרטיו האישיים, הוא מתחייב להקליד פרטים נכונים, מלאים ומעודכנים.
 
4.  מובהר כי, לא חלה על המשתמש חובה מכח חוק למסור מידע אישי או אחר אשר מתבקש ממנו במסגרת הרישום ליישומון ובמהלך השימוש בו. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמה זו בכל עת, על ידי פניה בבקשה למחיקת הנתונים שמסר במסגרת היישומון. אין בשימוש ביישומון כדי לשנות מהחובות המוטלות על המשתמש כמתנדב בשירות אזרחי, מכח הוראותיו של חוק שירות אזרחי התשע"ז-2017 והתקנות שיתוקנו על פיו.
 
5 המידע שנמסר על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה ליישומון ו/או במהלך השימוש בו, יימסר לאגודה להתנדבות ולגופים הקשורים אליה ו/או פועלים במשותף איתה, על מנת לטפל בבקשתו של המשתמש בכל הקשור לשירותו במסגרת שירות לאומי/התנדבות קהילתית; בליווי פעיל של תקופת התנדבותו ובהעמדת שירותים משלימים ו/או מסחריים  לבחירתו של המשתמש בין באמצעות האגודה ובין באמצעות צדדים שלישיים.

6. בכל מקום ביישומון בו נדרשת הסכמתו של המשתמש לתנאים המפורטים באותו הקשר, יראו את המשתמש כמי שקרא, הבין ואישר את התנאים האמורים, בכך שסימן את הסכמתו במקום המיועד לכך, ביישומון.
 
7.    אין לרשום אדם אחר ליישומון שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול מסך הנייד בשעת הרישום, ובכפוף ולאחר שהוסברה לו משמעות הרישום ליישומון זו ותנאי השימוש כפי שהם מפורטים בתקנון זה.
 
8.    אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות היישומון, כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, מטריד, פוגע בפרטיות, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 
9.    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, כל משתמש המפרסם דבר ביישומון ו/או באמצעותו, אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע, לתוכנו להשלכותיו ולכל הכרוך בו. מודגש כי, האגודה להתנדבות אינה אחראית על תכנים המפורסמים על ידי הגולשים או המועברים ביניהם בכל דרך שהיא.
 
10.    מובהר כי, לאגודה להתנדבות אין יכולת מעשית לפקח על תכנים המועלים על ידי גולשים ליישומון  ו/או באמצעותו.
 
11.    בכוונת האגודה להתנדבות לגרום לכך כי, היישומון ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של האגודה להתנדבות להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. יתרה מזו, האגודה להתנדבות רשאית להפסיק את השימוש ביישומון בכל עת לפי שיקול דעתה, לרבות אך לא רק לשם צרכי תחזוקתו, ארגונו, שדרוגו ולכל צורך אחר ומכל סיבה שהיא.
 
12. למען הסר ספק מובהר כי, האגודה להתנדבות רשאית לסגור את השימוש ביישומון מעת לעת או בכלל; לשנות את המבנה, המראה וזמינותם של השירותים ו/או המידע ו/או התכנים הניתנים באמצעותו או כל חלק מהם והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל תנאי.
 
13. מודגש כי, האגודה  להתנדבות רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמש, החל מהמועד שבו פורסם ביישומון.
 
14. ביישומון יכול שיתפרסם מעת לעת חומר שיווקי ו/או פרסומי לרבות אך לא רק: מודעות, באנרים, תוכן שיווקי וכיוצא באלה. האגודה להתנדבות אינה אחראית לחומר הפרסומי והשיווקי האמור והאחריות בגינו תחול על המפרסמים לבדם.
 
15. הימצאותם של קישורים ("קישורים") לאתרים אחרים, אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם ו/או עדכנותם ו/או מכל בחינה אחרת ואין לראות בעצם הקישור משום המלצה של האגודה להתנדבות ו/או אחריות על תכני האתרים עליהם מפנה הקישור. האגודה להתנדבות אף אינה יכולה להתחייב כי, כל הקישורים שימצאו ביישומון מעת לעת יהיו תקינים ויוליכו לאתר אינטרנט פעיל.
 
16. זאת ועוד, האגודה להתנדבות אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מכניסה לאתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך קישור כאמור ו/או שימוש ו/או הסתמכות על המידע ו/או התכנים ו/או האמצעים המופיעים באתרים שאליהם הגיע המשתמש דרך שימוש ביישומון או באתרים אחרים אליהם הגיע באמצעות קישורים המופיעים ביישומון.
 
17. מודגש כי, המידע הנמסר על ידי המשתמש, במסגרת השימוש ביישומון, עשוי להשמר במערכת ניהול היישומון ולשמש את האגודה להתנדבות לצרכי טיפול במועמדותו של המשתמש ו/או במהלך תקופת התנדבותו ו/או בקשר לאלה. כמו כן עשוי מידע זה לשמש לצורך צרכים פנימיים של האגודה להתנדבות וכן לצורך שיפור השירות המוענק על ידה למתנדבים ולמועמדים להתנדבות.

18. בכפוף לכל דין ולאמור לעיל בתקנון זה, האגודה להתנדבות לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: אם המשתמש נתן הסכמתו לכך, לרבות הסכמה כללית או משתמעת;, במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש ובין האגודה להתנדבות– לטובת הצגת עמדת האגודה במסגרת המחלוקת או בקשר אליה ו/או אם תבצע בישומון פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשמש או את המידע אודותיו לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; במקרה שתתמזג האגודה להתנדבות עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי או תשתף פעולה עם צד שלישי בנושא מסויים;
 
18. האגודה להתנדבות מיישמת ביישומון זו מערכת ונהלים לאבטחת מידע, במטרה לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית. יחד עם זאת יש להדגיש כי מערכת זו ונהלים אלה אינם מעניקים בטחון מוחלט. מובהר ומודגש למען הסר כל ספק כי, האגודה להתנדבות אינה מתחייבת כי פעילות היישומון לא תופרע ו/או כי היישומון תפעל כסדרה ללא הפסקות ו/או תקלות ו/או הפרעות ו/או יהיה חסין פני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או שימוש במידע כאמור, ו/או יהיה חסין מפני חדירה והשתלטות על פעילותו ו/או תכניו על כל המשתמע מכך.
 
19. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים ביישומון ובכל המידע הכלול בה, לרבות אך לא רק: עיצוב היישומון, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות טקסט, שייכים במלואם לאגודה להתנדבות לבדה.
משתמשת רשומה - לחצי כאן

החלפת ססמא

שלח   

מקומות השירות

מקומות השירות באגודה

 • תחום כללי
 • לפי רכז\ת
 • לפי תחום מוסד
 • לפי ישוב
 • לפי שם מוסד
 • לפי אזור

טיפים עזרה והנחיות

 • למידע מורחב אודות הרכזת ומקומות השירות שבטיפולה יש ללחוץ על שם הרכזת
 • תקן בית - מתנדבות הממשיכות לגור בביתן
 • תקן חוץ - מתנדבות המתגוררות בדירת שירות

לשימוש ב"מועדפים שלי" עלייך להיכנס עם שם וסיסמא

 • שם מקום השירות
  יישוב / אזור
 • תחום כללי
  תחום מקום השירות
 • בית
 • חוץ
 • תאור מקום השירות
 • רכזת
 • מועדף
 • ממ"ד נועם ישראל

  טבריה

  צפון

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:2

  ממ"ד נועם ישראל בנות הינו בי"ס קטן באווירה משפחתית ונעימה. צוות בי"ס שם לו למטרה לקדם...

  לפרטים נוספים >
  יוסף חן מור
  050-7434187

  ממ"ד נועם ישראל

  טבריה - צפון

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  ממ"ד נועם ישראל בנות הינו בי"ס קטן באווירה משפחתית ונעימה. צוות בי"ס שם לו למטרה לקדם...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד נועם מוריה

  עפולה

  צפון

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:2

  ממ"ד נועם מוריה הוא בי"ס ששם לו למטרה לתת יותר לתלמידים הן מבחינה חברתית והן מבחינה...

  לפרטים נוספים >
  ציוני ויטל
  050-7434235

  ממ"ד נועם מוריה

  עפולה - צפון

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  ממ"ד נועם מוריה הוא בי"ס ששם לו למטרה לתת יותר לתלמידים הן מבחינה חברתית והן מבחינה...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד נחלת בנימין- לבנים

  עופרה

  ירושלים

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:1
  תקנים:0

  ממ"ד נחלת בנימין הוא בי"ס מיוחד לתלמידים בכיתות א'-ו' ששם לו למטרה לקדם כל ילד וילד...

  לפרטים נוספים >

  ממ"ד נחלת בנימין- לבנים

  עופרה - ירושלים

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  ממ"ד נחלת בנימין הוא בי"ס מיוחד לתלמידים בכיתות א'-ו' ששם לו למטרה לקדם כל ילד וילד...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד ניצנים

  ירושלים

  ירושלים

  חינוך
  חינוך מיוחד ילדים ונוער
  תקנים:0
  תקנים:4

  ממ"ד ניצנים הוא בי"ס לילדים הסובלים מפיגור בינוני. הרבה מהתלמידים סובלים מתסמונת...

  לפרטים נוספים >

  ממ"ד ניצנים

  ירושלים

  חינוך - חינוך מיוחד ילדים ונוער

  ממ"ד ניצנים הוא בי"ס לילדים הסובלים מפיגור בינוני. הרבה מהתלמידים סובלים מתסמונת...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד

  ניר עציון

  צפון

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:2

  משק ניר עציון הוא משק שיתופי דתי המקבל בחום בנות שירות ומבקש לשלבם כחלק בלתי נפרד...

  לפרטים נוספים >
  וגנר רינת
  050-6708237

  ממ"ד

  ניר עציון - צפון

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  משק ניר עציון הוא משק שיתופי דתי המקבל בחום בנות שירות ומבקש לשלבם כחלק בלתי נפרד...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד נעם

  בית שאן

  צפון

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:3

  בי"ס יסודי א'-ו'. תורני - קהילתי. כיתות נפרדות לבנים ובנות. בית הספר שם דגש על...

  לפרטים נוספים >

  ממ"ד נעם

  בית שאן - צפון

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  בי"ס יסודי א'-ו'. תורני - קהילתי. כיתות נפרדות לבנים ובנות. בית הספר שם דגש על...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד נעם הרצוג

  עכו

  צפון

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:3

  ממ"ד הרצוג הוא בי"ס תורני שבו בנים ובנות שלומדים בכיתות נפרדות , צוות ביה"ס מקסים...

  לפרטים נוספים >

  ממ"ד נעם הרצוג

  עכו - צפון

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  ממ"ד הרצוג הוא בי"ס תורני שבו בנים ובנות שלומדים בכיתות נפרדות , צוות ביה"ס מקסים...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד נצח ישראל

  קרית מלאכי

  דרום

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:3

  בית ספר נצח הינו בית ספר דתי המשלב אוכלוסיה מגוונת של ילדים, בו לומדים תלמידים...

  לפרטים נוספים >

  ממ"ד נצח ישראל

  קרית מלאכי - דרום

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  בית ספר נצח הינו בית ספר דתי המשלב אוכלוסיה מגוונת של ילדים, בו לומדים תלמידים...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד נתיב הושעיה

  מצפה הושעיה

  צפון

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:1

  בית הספר 'נתיב הושעיה' הינו בית ספר דתי בו לומדים כ- 200 תלמידים מהושעיה והסביבה....

  לפרטים נוספים >
  חג'בי שירית
  050-7434194

  ממ"ד נתיב הושעיה

  מצפה הושעיה - צפון

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  בית הספר 'נתיב הושעיה' הינו בית ספר דתי בו לומדים כ- 200 תלמידים מהושעיה והסביבה....

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד נתיב זבולון

  מודיעין-מכבים-רעות

  מרכז

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:1

  בית ספר נתיב זבולון הינו בית ספר דתי בו לומדים תלמידים בכיתות א'-ו'. בבית הספר צוות...

  לפרטים נוספים >

  ממ"ד נתיב זבולון

  מודיעין-מכבים-רעות - מרכז

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  בית ספר נתיב זבולון הינו בית ספר דתי בו לומדים תלמידים בכיתות א'-ו'. בבית הספר צוות...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד נתיב מאיר

  מעלות-תרשיחא

  צפון

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:1

  ממ"ד נתיב מאיר הוא בי"ס יסודי תורני לבנות שדוגל במתן יחס חם ואישי לכל בת , צוות ביה"ס...

  לפרטים נוספים >
  כהן יהודית
  050-6594227

  ממ"ד נתיב מאיר

  מעלות-תרשיחא - צפון

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  ממ"ד נתיב מאיר הוא בי"ס יסודי תורני לבנות שדוגל במתן יחס חם ואישי לכל בת , צוות ביה"ס...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד ע"ש הרב עמיטל

  ירושלים

  ירושלים

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:2

  ממ"ד ע"ש הרב עמיטל הנמצא בשכונת הר חומה הינו בית ספר דתי בו לומדים תלמידים בכיתות...

  לפרטים נוספים >

  ממ"ד ע"ש הרב עמיטל

  ירושלים

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  ממ"ד ע"ש הרב עמיטל הנמצא בשכונת הר חומה הינו בית ספר דתי בו לומדים תלמידים בכיתות...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד עוזיאל

  קרית שמונה

  צפון

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:2

  בית ספר עוזיאל הינו בית ספר ממלכתי דתי תורני המחולק לבנים ובנות. כ14 כיתות, 2 כיתות...

  לפרטים נוספים >

  ממ"ד עוזיאל

  קרית שמונה - צפון

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  בית ספר עוזיאל הינו בית ספר ממלכתי דתי תורני המחולק לבנים ובנות. כ14 כיתות, 2 כיתות...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד עציון

  אור עקיבא

  מרכז

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:2

  בית ספר עציון הינו בית ספר יסודי בו לומדים תלמידים בכיתות א'-ו'. אוכלוסיית ילדי בית...

  לפרטים נוספים >
  אלון חסיה
  058-7521246

  ממ"ד עציון

  אור עקיבא - מרכז

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  בית ספר עציון הינו בית ספר יסודי בו לומדים תלמידים בכיתות א'-ו'. אוכלוסיית ילדי בית...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד פסגת דוד

  ירושלים

  ירושלים

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:2

  ממ"ד פסגת דוד הוא בי"ס רגיל ובו תלמידים משכונות הסביבה , מה שמייחד את ביה"ס היא...

  לפרטים נוספים >
  חנן מזל
  050-7645074

  ממ"ד פסגת דוד

  ירושלים

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  ממ"ד פסגת דוד הוא בי"ס רגיל ובו תלמידים משכונות הסביבה , מה שמייחד את ביה"ס היא...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד צמח השדה

  מעלה אדומים

  ירושלים

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:2

  ממ"ד צמח השדה הוא בי"ס דתי, כיתות א-ו, כיתות נפרדות לבנים ולבנות. שבו צוות מורים...

  לפרטים נוספים >

  ממ"ד צמח השדה

  מעלה אדומים - ירושלים

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  ממ"ד צמח השדה הוא בי"ס דתי, כיתות א-ו, כיתות נפרדות לבנים ולבנות. שבו צוות מורים...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד רבי עקיבא

  אור עקיבא

  מרכז

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:2

  בית ספר רבי עקיבא הינו בית ספר יסודי בו לומדים תלמידים בכיתות א'-ו'. אוכלוסיית ילדי...

  לפרטים נוספים >
  אלון חסיה
  058-7521246

  ממ"ד רבי עקיבא

  אור עקיבא - מרכז

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  בית ספר רבי עקיבא הינו בית ספר יסודי בו לומדים תלמידים בכיתות א'-ו'. אוכלוסיית ילדי...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד רמבם

  עכו

  צפון

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:2

  לממ"ד רמב"ם מגיעים כ- 300 תלמידים שחלקם הגדול מגיע מרקע לא פשוט וממשפחות קשות יום ,...

  לפרטים נוספים >

  ממ"ד רמבם

  עכו - צפון

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  לממ"ד רמב"ם מגיעים כ- 300 תלמידים שחלקם הגדול מגיע מרקע לא פשוט וממשפחות קשות יום ,...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד רמבם

  נהריה

  צפון

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:2

  ממ"ד הרמב"ם הינו בית ספר דתי לבנים ולבנות, הנמצא בשכונה קשת יום בה ילדים רבים מגיעים...

  לפרטים נוספים >
  שירוקוב חן
  054-6477522

  ממ"ד רמבם

  נהריה - צפון

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  ממ"ד הרמב"ם הינו בית ספר דתי לבנים ולבנות, הנמצא בשכונה קשת יום בה ילדים רבים מגיעים...

  לפרטים נוספים >
 • ממ"ד רמבם

  קרית שמונה

  צפון

  חינוך
  בי"ס ממלכתי דתי- יסודי
  תקנים:0
  תקנים:3

  בית ספר 'רמב"ם' בקרית שמונה. הינו בית ספר יסודי המונה כ 132 תלמידים, מכל גווני הקשת...

  לפרטים נוספים >

  ממ"ד רמבם

  קרית שמונה - צפון

  חינוך - בי"ס ממלכתי דתי- יסודי

  בית ספר 'רמב"ם' בקרית שמונה. הינו בית ספר יסודי המונה כ 132 תלמידים, מכל גווני הקשת...

  לפרטים נוספים >