שכחתי סיסמא

על מנת לשחזר את הסיסמא יש להזין את תעודת הזהות, סיסמתך תשלח אליך בדוא"ל או בהודעת טקסט לנייד שהזנת בשלב ההרשמה.

אם אין ברשותך דוא"ל, ניתן לפנות למוקד על מנת לשחזור הסיסמא בטלפון 1-800-233-133

משתמשת חדשה

בכדי להירשם לאגודה, תחילה עליך לרשום מספר תעודת זהות ולבחור סיסמא.   (הרישום אינו מחייב אותך לשרת במסגרת האגודה להתנדבות בפרט ולשירות לאומי בכלל)
הסיסמא אמורה להיות מורכבת מאותיות ומספרים ושישה תווים

האגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר) (להלן – "האגודה להתנדבות") מקדמת בברכה את הגולשים ואת המשתמשים בישומון (יישומון) זה (להלן – "היישומון").
 
בטרם תגלוש ביישומון או תחל בעשיית שימוש כלשהו במידע ו/או בשירות המוצעים ביישומון, ובטרם תבצע פעולה כלשהי באמצעותה, הנך מתבקש לקרא בעיון רב, את תנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה.
 
השימוש ביישומון ו/או ההרשמה ליישומון מהווים הסכמה לכל תנאי השימוש המפורטים להלן.
 
1.    לשונו של תקנון זה נוסחה בלשון זכר מטעמי הנוחיות בלבד. התקנון פונה ומיועד לנשים ולגברים כאחד.
 
2.    הוראות תקנון זה, מסדירות את אפשרויות השימוש ביישומון ואת מערכות היחסים בין האגודה להתנדבות – בעלת היישומון ובין כל אדם שישתמש ביישומון ו/או בכל חלק ממנו ו/או יבצע שימוש במידע ו/או בשירותים שביישומון או בכל חלק מהם, ו/או ביישומון או בכל חלק ממנו (להלן – "המשתמש").
 
3.    היישומון מאפשר, בין היתר, הרשמה אישית של המשתמש,  לצרכים שונים. מובהר כי, בכל מקום בו נדרש המשתמש להקליד את פרטיו האישיים, הוא מתחייב להקליד פרטים נכונים, מלאים ומעודכנים.
 
4.  מובהר כי, לא חלה על המשתמש חובה מכח חוק למסור מידע אישי או אחר אשר מתבקש ממנו במסגרת הרישום ליישומון ובמהלך השימוש בו. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. המשתמש רשאי לחזור בו מהסכמה זו בכל עת, על ידי פניה בבקשה למחיקת הנתונים שמסר במסגרת היישומון. אין בשימוש ביישומון כדי לשנות מהחובות המוטלות על המשתמש כמתנדב בשירות אזרחי, מכח הוראותיו של חוק שירות אזרחי התשע"ז-2017 והתקנות שיתוקנו על פיו.
 
5 המידע שנמסר על ידי המשתמש במסגרת ההרשמה ליישומון ו/או במהלך השימוש בו, יימסר לאגודה להתנדבות ולגופים הקשורים אליה ו/או פועלים במשותף איתה, על מנת לטפל בבקשתו של המשתמש בכל הקשור לשירותו במסגרת שירות לאומי/התנדבות קהילתית; בליווי פעיל של תקופת התנדבותו ובהעמדת שירותים משלימים ו/או מסחריים  לבחירתו של המשתמש בין באמצעות האגודה ובין באמצעות צדדים שלישיים.

6. בכל מקום ביישומון בו נדרשת הסכמתו של המשתמש לתנאים המפורטים באותו הקשר, יראו את המשתמש כמי שקרא, הבין ואישר את התנאים האמורים, בכך שסימן את הסכמתו במקום המיועד לכך, ביישומון.
 
7.    אין לרשום אדם אחר ליישומון שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול מסך הנייד בשעת הרישום, ובכפוף ולאחר שהוסברה לו משמעות הרישום ליישומון זו ותנאי השימוש כפי שהם מפורטים בתקנון זה.
 
8.    אין לפרסם ו/או להעביר באמצעות היישומון, כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, מטריד, פוגע בפרטיות, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 
9.    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6 לעיל, כל משתמש המפרסם דבר ביישומון ו/או באמצעותו, אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע, לתוכנו להשלכותיו ולכל הכרוך בו. מודגש כי, האגודה להתנדבות אינה אחראית על תכנים המפורסמים על ידי הגולשים או המועברים ביניהם בכל דרך שהיא.
 
10.    מובהר כי, לאגודה להתנדבות אין יכולת מעשית לפקח על תכנים המועלים על ידי גולשים ליישומון  ו/או באמצעותו.
 
11.    בכוונת האגודה להתנדבות לגרום לכך כי, היישומון ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת, אין ביכולתה של האגודה להתנדבות להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות. יתרה מזו, האגודה להתנדבות רשאית להפסיק את השימוש ביישומון בכל עת לפי שיקול דעתה, לרבות אך לא רק לשם צרכי תחזוקתו, ארגונו, שדרוגו ולכל צורך אחר ומכל סיבה שהיא.
 
12. למען הסר ספק מובהר כי, האגודה להתנדבות רשאית לסגור את השימוש ביישומון מעת לעת או בכלל; לשנות את המבנה, המראה וזמינותם של השירותים ו/או המידע ו/או התכנים הניתנים באמצעותו או כל חלק מהם והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל תנאי.
 
13. מודגש כי, האגודה  להתנדבות רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מתנאי השימוש הכלולים בתקנון זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמש, החל מהמועד שבו פורסם ביישומון.
 
14. ביישומון יכול שיתפרסם מעת לעת חומר שיווקי ו/או פרסומי לרבות אך לא רק: מודעות, באנרים, תוכן שיווקי וכיוצא באלה. האגודה להתנדבות אינה אחראית לחומר הפרסומי והשיווקי האמור והאחריות בגינו תחול על המפרסמים לבדם.
 
15. הימצאותם של קישורים ("קישורים") לאתרים אחרים, אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם ו/או עדכנותם ו/או מכל בחינה אחרת ואין לראות בעצם הקישור משום המלצה של האגודה להתנדבות ו/או אחריות על תכני האתרים עליהם מפנה הקישור. האגודה להתנדבות אף אינה יכולה להתחייב כי, כל הקישורים שימצאו ביישומון מעת לעת יהיו תקינים ויוליכו לאתר אינטרנט פעיל.
 
16. זאת ועוד, האגודה להתנדבות אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שעלול להגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מכניסה לאתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך קישור כאמור ו/או שימוש ו/או הסתמכות על המידע ו/או התכנים ו/או האמצעים המופיעים באתרים שאליהם הגיע המשתמש דרך שימוש ביישומון או באתרים אחרים אליהם הגיע באמצעות קישורים המופיעים ביישומון.
 
17. מודגש כי, המידע הנמסר על ידי המשתמש, במסגרת השימוש ביישומון, עשוי להשמר במערכת ניהול היישומון ולשמש את האגודה להתנדבות לצרכי טיפול במועמדותו של המשתמש ו/או במהלך תקופת התנדבותו ו/או בקשר לאלה. כמו כן עשוי מידע זה לשמש לצורך צרכים פנימיים של האגודה להתנדבות וכן לצורך שיפור השירות המוענק על ידה למתנדבים ולמועמדים להתנדבות.

18. בכפוף לכל דין ולאמור לעיל בתקנון זה, האגודה להתנדבות לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: אם המשתמש נתן הסכמתו לכך, לרבות הסכמה כללית או משתמעת;, במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש ובין האגודה להתנדבות– לטובת הצגת עמדת האגודה במסגרת המחלוקת או בקשר אליה ו/או אם תבצע בישומון פעולות שבניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי המשמש או את המידע אודותיו לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; במקרה שתתמזג האגודה להתנדבות עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי או תשתף פעולה עם צד שלישי בנושא מסויים;
 
18. האגודה להתנדבות מיישמת ביישומון זו מערכת ונהלים לאבטחת מידע, במטרה לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית. יחד עם זאת יש להדגיש כי מערכת זו ונהלים אלה אינם מעניקים בטחון מוחלט. מובהר ומודגש למען הסר כל ספק כי, האגודה להתנדבות אינה מתחייבת כי פעילות היישומון לא תופרע ו/או כי היישומון תפעל כסדרה ללא הפסקות ו/או תקלות ו/או הפרעות ו/או יהיה חסין פני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם ו/או שימוש במידע כאמור, ו/או יהיה חסין מפני חדירה והשתלטות על פעילותו ו/או תכניו על כל המשתמע מכך.
 
19. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים ביישומון ובכל המידע הכלול בה, לרבות אך לא רק: עיצוב היישומון, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות טקסט, שייכים במלואם לאגודה להתנדבות לבדה.
משתמשת רשומה - לחצי כאן

החלפת ססמא

שלח   

מקומות השירות

חיפוש מקומות שירות פנויים-תשפ"א

 • תחום כללי
 • לפי רכז\ת
 • לפי תחום מוסד
 • לפי ישוב
 • לפי שם מוסד
 • לפי אזור

טיפים עזרה והנחיות

 • למידע מורחב אודות הרכזת ומקומות השירות שבטיפולה יש ללחוץ על שם הרכזת
 • תקן בית - מתנדבות הממשיכות לגור בביתן
 • תקן חוץ - מתנדבות המתגוררות בדירת שירות

לשימוש ב"מועדפים שלי" עלייך להיכנס עם שם וסיסמא

 • סיירות
 • שם מקום השירות
  יישוב / אזור
 • תחום כללי
  תחום מקום השירות
 • בית
 • חוץ
 • הערות לפנויים
 • רכזת
 • מועדף
 • מנהל
  שירות לציבור
  סה"כ תקנים :
  1
  תקנים פנויים:
  1
  סה"כ תקנים:
  0
  תקנים פנויים:
  0

  עיריית באר שבע מחולקת למחלקות שונות- הסברה, מנהל, פיקוח, גזברות, כח אדם, יועץ משפטי...

  לפרטים נוספים >
  כהן יערה
  050-7521671

  אגף מנהל - עיר ללא אלימות

  באר שבע - דרום

  מנהל - שירות לציבור

  עיריית באר שבע מחולקת למחלקות שונות- הסברה, מנהל, פיקוח, גזברות, כח אדם, יועץ משפטי...

  לפרטים נוספים >
 • אדם ואדמה גולן

  אורטל

  צפון

  מנהל
  שירות לציבור
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  1
  תקנים פנויים:
  1

  ארגון השומר החדש הוקם בשנת 2007 ע"י קבוצת פעילים אוהבי הארץ במטרה לסייע לחקלאים,...

  לפרטים נוספים >
  אריאל צילה
  050-9521017

  אדם ואדמה גולן

  אורטל - צפון

  מנהל - שירות לציבור

  ארגון השומר החדש הוקם בשנת 2007 ע"י קבוצת פעילים אוהבי הארץ במטרה לסייע לחקלאים,...

  לפרטים נוספים >
 • אולפנא תורנית חורב

  ירושלים

  ירושלים

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  1
  תקנים פנויים:
  1

  אולפנת חורב הינה אולפנה ירושלמית ותיקה וגדולה. המדריכות הן חלק מהצוות החברתי באולפנה....

  לפרטים נוספים >

  אולפנא תורנית חורב

  ירושלים

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  אולפנת חורב הינה אולפנה ירושלמית ותיקה וגדולה. המדריכות הן חלק מהצוות החברתי באולפנה....

  לפרטים נוספים >
 • אולפנה -

  נוב

  צפון

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  1
  תקנים פנויים:
  1

  אולפנת נוב היא אולפנא עם פנימיה לבנות שלא הצליחו להשתלב באולפנות קונבציונליות ,...

  לפרטים נוספים >
  אריאל צילה
  050-9521017

  אולפנה -

  נוב - צפון

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  אולפנת נוב היא אולפנא עם פנימיה לבנות שלא הצליחו להשתלב באולפנות קונבציונליות ,...

  לפרטים נוספים >
 • אולפנה -

  נוב

  צפון

  חינוך
  בתי ילד משפחתונים וכפרי נוער
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  10
  תקנים פנויים:
  10

  אולפנת נוב היא אולפנא עם פנימיה לבנות שלא הצליחו להשתלב באולפנות קונבציונליות ,...

  לפרטים נוספים >
  אריאל צילה
  050-9521017

  אולפנה -

  נוב - צפון

  חינוך - בתי ילד משפחתונים וכפרי נוער

  אולפנת נוב היא אולפנא עם פנימיה לבנות שלא הצליחו להשתלב באולפנות קונבציונליות ,...

  לפרטים נוספים >
 • אולפנה לאומנויות

  ירושלים

  ירושלים

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  2
  תקנים פנויים:
  2

  אולפנה ייחודית לאמנויות מכיתה ז'-י"ב, לתלמידות דתיות היוצרות אמנות מתוך עולם יהודי...

  לפרטים נוספים >
  עזר מיה
  050-7684613

  אולפנה לאומנויות

  ירושלים

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  אולפנה ייחודית לאמנויות מכיתה ז'-י"ב, לתלמידות דתיות היוצרות אמנות מתוך עולם יהודי...

  לפרטים נוספים >
 • אולפנית

  אור עקיבא

  מרכז

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  4
  תקנים פנויים:
  4

  אולפנית אור עקיבא היא אולפנית קטנה ומשפחתיתבעלת אווירה חמה המעניקה לתלמידות הרבה...

  לפרטים נוספים >
  אלון חסיה
  058-7521246

  אולפנית

  אור עקיבא - מרכז

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  אולפנית אור עקיבא היא אולפנית קטנה ומשפחתיתבעלת אווירה חמה המעניקה לתלמידות הרבה...

  לפרטים נוספים >
 • אולפנית אלישבע

  פרדס חנה-כרכור

  צפון

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  4
  תקנים פנויים:
  4
  וגנר רינת
  050-6708237

  אולפנית אלישבע

  פרדס חנה-כרכור - צפון

  חינוך - אולפנות ואולפניות
 • אולפנית דרכא

  קרית שמונה

  צפון

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  3
  תקנים פנויים:
  3

  אולפנית דרכא היא אולפנית לבנות ז-י"ב. התלמידות הלומדות באולפנית מגיעות מאוכלוסיות...

  לפרטים נוספים >

  אולפנית דרכא

  קרית שמונה - צפון

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  אולפנית דרכא היא אולפנית לבנות ז-י"ב. התלמידות הלומדות באולפנית מגיעות מאוכלוסיות...

  לפרטים נוספים >
 • אולפנית הראל

  נהריה

  צפון

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  2
  תקנים פנויים:
  2

  אולפנית הראל היא אולפנית קטנה עם יחס חם ואישי באווירה של תיכון לבנות. הבנות מגיעות...

  לפרטים נוספים >
  שירוקוב חן
  054-6477522

  אולפנית הראל

  נהריה - צפון

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  אולפנית הראל היא אולפנית קטנה עם יחס חם ואישי באווירה של תיכון לבנות. הבנות מגיעות...

  לפרטים נוספים >
 • אולפנית

  טבריה

  צפון

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  4
  תקנים פנויים:
  4
  סה"כ תקנים:
  3
  תקנים פנויים:
  3
  יוסף חן מור
  050-7434187

  אולפנית

  טבריה - צפון

  חינוך - אולפנות ואולפניות
 • אולפנית שח"ם

  קרית אתא

  צפון

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  1
  תקנים פנויים:
  1

  אולפנית תורנית לבנות בה לומדות בנות קרית אתא והסביבה. במקום צוות חם אווירה נעימה, יחס...

  לפרטים נוספים >

  אולפנית שח"ם

  קרית אתא - צפון

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  אולפנית תורנית לבנות בה לומדות בנות קרית אתא והסביבה. במקום צוות חם אווירה נעימה, יחס...

  לפרטים נוספים >
 • אולפנת אורות מודיעין

  מודיעין-מכבים-רעות

  מרכז

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  5
  תקנים פנויים:
  5

  אולפנת אורות מודיעין הינה אולפנה אקסטרנית לבנות המתגוררות במודיעין ויישוביי הסביבה....

  לפרטים נוספים >

  אולפנת אורות מודיעין

  מודיעין-מכבים-רעות - מרכז

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  אולפנת אורות מודיעין הינה אולפנה אקסטרנית לבנות המתגוררות במודיעין ויישוביי הסביבה....

  לפרטים נוספים >
 • אולפנת אורות מודיעין

  מודיעין-מכבים-רעות

  מרכז

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  1
  תקנים פנויים:
  1

  אולפנת אורות מודיעין הינה אולפנה אקסטרנית לבנות המתגוררות במודיעין ויישוביי הסביבה....

  לפרטים נוספים >

  אולפנת אורות מודיעין

  מודיעין-מכבים-רעות - מרכז

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  אולפנת אורות מודיעין הינה אולפנה אקסטרנית לבנות המתגוררות במודיעין ויישוביי הסביבה....

  לפרטים נוספים >
 • אולפנת

  בית שאן

  צפון

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  5
  תקנים פנויים:
  5

  אולפנת

  בית שאן - צפון

  חינוך - אולפנות ואולפניות
 • אולפנת בנ"ע פסגת זאב

  ירושלים

  ירושלים

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  6
  תקנים פנויים:
  6

  בפסגת זאב ישנה אולפנא מיוחדת עם צוות מקסים שמשקיע ומפרגן לתלמידות שלו ולבנות השירות...

  לפרטים נוספים >
  חנן מזל
  050-7645074

  אולפנת בנ"ע פסגת זאב

  ירושלים

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  בפסגת זאב ישנה אולפנא מיוחדת עם צוות מקסים שמשקיע ומפרגן לתלמידות שלו ולבנות השירות...

  לפרטים נוספים >
 • אולפנת חלוצה

  נווה

  דרום

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  4
  תקנים פנויים:
  4

  ביישוב נווה שבחבל שלום ישנה אולפנה תורנית קטנה ומשפחתית. אשר שמ לה דגש על חינוך הבנות...

  לפרטים נוספים >

  אולפנת חלוצה

  נווה - דרום

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  ביישוב נווה שבחבל שלום ישנה אולפנה תורנית קטנה ומשפחתית. אשר שמ לה דגש על חינוך הבנות...

  לפרטים נוספים >
 • אולפנת חלוצה

  יתד

  דרום

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  4
  תקנים פנויים:
  4

  ביישוב נווה שבחבל שלום ישנה אולפנה תורנית קטנה ומשפחתית. אשר שמ לה דגש על חינוך הבנות...

  לפרטים נוספים >

  אולפנת חלוצה

  יתד - דרום

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  ביישוב נווה שבחבל שלום ישנה אולפנה תורנית קטנה ומשפחתית. אשר שמ לה דגש על חינוך הבנות...

  לפרטים נוספים >
 • אולפנת טליה

  ירושלים

  ירושלים

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  3
  תקנים פנויים:
  3

  אולפנת טליה היא אולפנה לבנות ט-יב הלומדות לתואר ראשון במכון טל במקביל ללימודי התיכון....

  לפרטים נוספים >

  אולפנת טליה

  ירושלים

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  אולפנת טליה היא אולפנה לבנות ט-יב הלומדות לתואר ראשון במכון טל במקביל ללימודי התיכון....

  לפרטים נוספים >
 • אולפנת

  כפר פינס

  צפון

  חינוך
  אולפנות ואולפניות
  סה"כ תקנים :
  0
  תקנים פנויים:
  0
  סה"כ תקנים:
  17
  תקנים פנויים:
  17

  אולפנא תורנית לבנות עם פנימיה, בכל מחזור ישנן 3 כיתות. מתקבלות רק בנות בוגרות...

  לפרטים נוספים >

  אולפנת

  כפר פינס - צפון

  חינוך - אולפנות ואולפניות

  אולפנא תורנית לבנות עם פנימיה, בכל מחזור ישנן 3 כיתות. מתקבלות רק בנות בוגרות...

  לפרטים נוספים >